Refine your search

Your search returned 2890 results from 21837 records.

1.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผัก-ผลไม้ ท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ = The transfer of processing technology to add value a vegetables and fruits in the area of 5 southern border provinces / Rewadee Meesat and Pattamon Siriwarin

by Rewadee Meesat and Pattamon Siriwarin | Rewadee Meesat | Pattamon Siriwarin | เรวดี มีสัตย์ | พัทธมน สิริวารินทร์.

BCG: เกษตรปลอดภัย TRM: อาหาร Language: Thai Publisher: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2565Other title: ข้อมูลสิทธิบัตร : | โครงการวิจัยที่ TT.64-01 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผัก-ผลไม้ ท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้.Online access: Click here to access Full-text Availability: No items available :

2.
การพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งสำหรับกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน = Development of solid calalysts for transesterification / Siriporn Larpkiattaworn...[et al.] (CONFIDENTIAL)

by Julaluk Phunnoi | Laksana Kreethawat | Rattikan Tongpan | Siriporn Larpkiattaworn | Siriporn Tongon | จุฬาลักษณ์ พันธ์น้อย | รัตติกาล ทองพันธ์ | ลักษณา กรีฑาเวทย์ | ศิริพร ลาภเกียรติถาวร | สิริพร ทองอ่อน | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

TRM: พลังงานและสิ่งแวดล้อม Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011Other title: การพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งสำหรับกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน.Online access: Click here to access cover Availability: No items available :

3.
การลดปริมาณและความเป็นพิษสารเคมีการเกษตรปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นผลกระทบจากการทำสวนส้มโดยชีววิธี = Biodegradation of agricultural chemicals contaminated in natural water sources from organge orchard / อัญชนา พัฒนสุพงษ์...[และคนอื่นๆ] (CONFIDENTIAL)

by Artjariyasripong, Suparp | Dararat, Somchai | Pattanasupong, Anchana | Sunyansanoa, Sophapan | สมชาย ดารารัตน์ | อัญชนา พัฒนสุพงษ์ | โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

BCG: เกษตรปลอดภัย TRM: นวัตกรรมการเกษตร Language: Thai Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554Other title: การลดปริมาณและความเป็นพิษสารเคมีการเกษตรปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นผลกระทบจากการทำสวนส้มโดยชีววิธี.Online access: Click here to access cover Availability: No items available :

4.
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวผงผสมเกลือแร่สำหรับผู้ที่มีอาการท้องร่วง = Development of packaging for rice-ors / Siriwan Tungsangprateep...[et al.]

by Sakkhee Sansupa | Siriwan Tungsangprateep | Supoj Pratheepthinthong | Weeraya Phuaksawat | วีรยา เผือกสวัสดิ์ | ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป | สักขี แสนสุภา | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

TRM: สุขภาพ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011Other title: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวผงผสมเกลือแร่สำหรับผู้ที่มีอาการท้องร่วง.Online access: Click here to access cover | Click here to access Full-text Availability: Items available for loan: (2).

5.
การศึกษากระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากต้นสบู่ดำ = Study on Jatropha curcas Linn. pulping / Romani Wangdeethum...[et al.]

by Anannukul, Phaisak | Charoenpondpithak, Kittiphon | Singkumma, Yutanan | Wangdeethum, Romani | เจริญพรพิทักษ์, กิตติภณ | สิงห์คำมา, ยุทธนันท์ | รมณีย์ หวังดีธรรม | ไพศักดิ์ อนันต์นุกูล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011Other title: การศึกษากระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากต้นสบู่ดำ.Online access: Click here to access cover | Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (2).

6.
การใช้จุลินทรีย์โปรตีนสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ = Utilization of single cell protein for animal culture / Bundit Fungsin...[et al.]

by Artjariyasripong, Suparp | Buaban, Wannaluk | Chatanon, Lawan | Fungsin, Bundit | Kerdprathum, Sman | Srichuai, Aphinan | สมาน เกิดประทุม | ลาวัลย์ ชตานนท์ | วรรณลักษณ์ บัวบาน | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | อภินันท์ ศรีช่วย | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

BCG: จุลินทรีย์ Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011Other title: การใช้จุลินทรีย์โปรตีนสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์.Online access: Click here to access cover | Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (2).

7.
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านการอักเสบจากสารกึ่งบริสุทธิ์จากไพล = Research and development of anti-inflammatory product from semipurified compound of phlai (Zingiber cassumunar Roxb. / Tanwarat Kajsongkram...[et al.] (CONFIDENTIAL)

by Arunpairojana, Vullapa | Giwanon, Rattanasiri | Kajsongkram, Tanwarat | Khayankarnnavy, Amornrat | Limsiriwong, Pongsatorn | Nakakaew, Sawai | Phatvej, Wipaporn | Phoonsiri, Chantara | Rerk-am, Ubon | Reungpatthanapong, Sariya | Sematong, Tuanta | Siriarchawattana, Pakpoom | Soontorntanasart, Taweesak | Sunyansanoa, Sophapan | Tangsatirapakdi, Sin | Thisayakorn, Charas | Thisayakorn, Krittiya | Thubtimthed, Sirinan | สรียา เรืองพัฒนพงษ์ | เตือนตา เสมาทอง | ธัญวรัตน์ กาจสงคราม | อมรรัตน์ ขยันการนาวี | รัตนศิริ จิวานนท์ | สิน ตั้งสถิรภักดี | ศิรินันท์ ทับทิมเทศ | กฤติยา ทิสยากร | จรัส ทิสยากร | ไสว นาคาแก้ว | วิภาพร พัฒน์เวช | ฉันทรา พูนศิริ | อุบล ฤกษ์อ่ำ | ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา | โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ | ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์ | พงศธร หลิมศิริวงษ์ | วัลลภา อรุณไพโรจน์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

BCG: สมุนไพร TRM: สุขภาพ กลุ่มสมุนไพร Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011Other title: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านการอักเสบจากสารกึ่งบริสุทธิ์จากไพล.Online access: Click here to access cover Availability: No items available :

8.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์ป้องกันแผลในทางเดินอาหารจากสมุนไพรรวม = Development of anti-ulcer nutraceutical product from polyherbs / Chuleratana Banchonglikitkul...[et al.] (CONFIDENTIAL)

by Banchonglikitkul, Chuleratana | Jiwanon, Ratanasiri | Kajsongkram, Tanwarat | Khayungarnnawee, Amonrat | Laovitthayanggoon, Sarunya | Nakakeaw, Sawai | Reunpathanaphong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Siriarchavatana, Parkpoom | Tantrawong, Arkachai | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูล | ธัญวรัตน์ กาจสงคราม | อมรรัตน์ ขยันการนาวี | รัตนศิริ จิวานนท์ | อรรคชัย ตันตราวงศ์ | ไสว นาคาแก้ว | ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล | ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

BCG: สมุนไพร TRM: สุขภาพ กลุ่มสมุนไพร Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011Other title: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์ป้องกันแผลในทางเดินอาหารจากสมุนไพรรวม.Online access: Click here to access cover Availability: No items available :

9.
การวิจัยและศึกษาธัญพืชและสมุนไพรที่เหมาะสมต่อการผลิตสาร ให้ความหวานเพื่อสุขภาพ = Research and study on cereals and herbs suitable for the production of health sweetener / Phathan Photisawat...[et al.]

by Khuenlom, Rasamee | Photisawat, Phathan | Sapchit, Thanu | Singhto, Siritham | Sinsawat, Sayam | Sue-ake, Kilita | Visutthipat, Pariyada | Visutthipat, Rachain | รัศมี เขื่อนล้อม | เสือเอก, กิลิตรา | ประธาน โพธิสวัสดิ์ | ธนู ทรัพย์ชิต | ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ | ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ | ศิริธรรม สิงห์โต | สยาม สินสวัสดิ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

BCG: สมุนไพร Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011Other title: การวิจัยและศึกษาธัญพืชและสมุนไพรที่เหมาะสมต่อการผลิตสารให้ความหวานเพื่อสุขภาพ.Online access: Click here to access cover | Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (2).

10.
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากฟางข้าวและวัสดุเซลลูโลสอื่นๆ = Technological research and development of ethanol production from rice straw and other cellulose materials / Teerapatr Srinorakutara...[et al.]

by Bamrungchue, Nantana | Dechkong, Piyawan | Kanhanont, Tepparit | Panphan, Vishnu | Pongpoot, Suthapong | Ratanasong, Yuttasak | Srinorakutara, Teerapatr | Subkaree, Yuttasak | Suttikul, Suthkamol | เดชคง, ปิยะวรรณ | เทพฤทธิ์ กัณหานนท์ | บำรุงเชื้อ, นันทนา | วิษณุ ปั้นพันธุ์ | พงศ์พุฒิ, สุทธพงศ์ | ยุทธศักดิ์ รัตนสงฆ์ | ธีรภัทร ศรีนรคุตร | สุทธิกุล, สุทธิ์กมล | สุบการี, ยุทธศักดิ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

BCG: สิ่งแวดล้อม TRM: พลังงานและสิ่งแวดล้อม Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2011Other title: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากฟางข้าวและวัสดุเซลลูโลสอื่นๆ.Online access: Click here to access cover | Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (1). Checked out (1).

11.
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสารต้านอนุมูลอิสระจากผักพื้นบ้าน ผลไม้และวัสดุเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ = Research and development of healthy food products containing natural antioxidants from Thai local vegetables and specific substances from fruit industries / Prapaipat Klungsupya...[et al.]

by Arunpairojana, Vullapa | Khayungarnnawee, Amonrat | Kheuynok, Vichein | Klungsupya, Prapaipat | Limsiriwong, Pongsatorn | Maison, Prapaisri | Phanthanapratet, Wimonsri | Phatvej, Wipaporn | Pratheepthinthong, Supoj | Reak-Um, Ubon | Reungpattanapong, Sareeya | Sematong, Tuanta | Thisayakorn, Krittiya | Trangwacharakul, Srisak | Wannissorn, Bhusita | วิเชียร เขยนอก | สรียา เรืองพัฒนพงศ์ | เตือนตา เสมาทอง | ประไพศรี ไม้สนธิ์ | อมรรัตน์ ขยันการนาวี | ประไพภัทร คลังทรัพย์ | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล | กฤติยา ทิสยากร | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง | วิมลศรี พรรธนประเทศ | วิภาพร พัฒน์เวช | อุบล ฤกษ์อ่ำ | ภูษิตา วรรณิสสร | พงศธร หลิมศิริวงษ์ | วัลลภา อรุณไพโรจน์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

BCG: อาหาร TRM: อาหาร Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2010Other title: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสารต้านอนุมูลอิสระจากผักพื้นบ้าน ผลไม้และวัสดุเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้.Online access: Click here to access cover | Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (2).

12.
การพัฒนาตะกอนจุลินทรีย์ลักษณะเม็ดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิด UASB สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันพืช = development of microbial granulation in the UASB wastewater treatment for palm oil mill factory / Preecha Ploypatarapinyo...[et al.]

by Bengapanyawong, Surapee | Boonman, Sopol | Dararat, Somchai | Homdokmi, Thavesak | Oatayakul, Jirawan | Ploypatarapinyo, Preecha | เบญจปัญญาวงศ์, สุรภี | สมชาย ดารารัตน์ | โสภณ บุญมั่น | ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ | ทวีศักดิ์ หอมดอกไม้ | ออตยกุล, จิรวรรณ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

BCG: สิ่งแวดล้อม TRM: พลังงานและสิ่งแวดล้อม Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2007Other title: การพัฒนาตะกอนจุลินทรีย์ลักษณะเม็ดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิด UASB สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันพืช.Online access: Click here to access cover | Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (2).

13.
การพัฒนากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล = process development of food SMEs conforming to international standards / Kriangsak Siripongsaroj...[et al.]

by Boonnanida Sodha | Duangkamol Charoenwong | Jittra Wannawichitra | Kanda Panpetch | Kriangsak Siripongsaroj | Narongdej Asa | Nuntiya Wongmongkol | Orapen Nusuwan | Panida Siribangkeadpol | Peesamai Jenvanitpanjakul | Phichai Wongharn | Porapol Pinthong | Prapun Piyakuldumrong | Rattana Chansong | Rewadee Meesat | Samphan Srisuriyawong | Somchai Dararat | Sopon Prohmsuwan | Sorada Wanlapa | Srisak Trangwacharakul | Sujinda Natpint | Supaporn Jirakraikosol | Thanes Utistham | Wirachai Soontornrangson | เกรียงศักดิ์ ศิริพงษาโรจน์ | เรวดี มีสัตย์ | โศรดา วัลภา | โสภณ พรหมสุวรรณ | กานดา ปั้นเพชร | จิตรา วรรณจิตร | ณรงค์เดช อาษา | ดวงกมล เจริญวงษ์ | ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ | ต่อศักดิ์ นวลใย | ธเนศ อุทิศธรรม | นันทิญา วงษ์มงคล | บุณณนิดา โสดา | ปรพล ปิ่นทอง | ประพันธ์ ปิยะกุลดำรง | พนิดา ศิริบังเกิดผล | พิชัย วงศ์หาญ | พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล | รัตนา จันทร์ส่ง | วีรชัย สุนทรรังสรรค์ | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล | สมชาย ดารารัตน์ | สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ | สุจินดา นาถพินิจ | สุภาพร จิรไกรโกศล | สุมาลัย ศรีกำไลทอง | อรเพ็ญ หนูสุวรรณ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2006Other title: การพัฒนากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล.Online access: Click here to access cover | Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (3).

14.
ความร่วมมือในเรื่อง Asian Network on Microbial Research (ANMR): การจัดจำแนกและความหลากหลายในชนิดพันธุ์ของสาหร่าย = Co-operation of Asian Network on Microbial Research (ANMR): Systematics and species diversity of blue-green algae / Suriya Sassanarakkit...[et al.]

by Jarujareet, Khanok-on | Koprasertsak, Achara | Sassanarakkit, Suriya | Tumnamaung, Tawit | Visutthipat, Rachain | อัจฉรา คอประเสริฐศักดิ์ | กนกอร จารุจารีต | ทวิช ทำนาเมือง | ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ | สุริยา สาสนรักกิจ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

Language: Thai Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2002Other title: ความร่วมมือในเรื่อง Asian Network on Microbial Research (ANMR): การจัดจำแนกและความหลากหลายในชนิดพันธุ์ของสาหร่าย.Online access: Click here to access cover | Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (2).

15.
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในเขตพระราชฐาน / นารา พิทักษ์อรรณพ (CONFIDENTIAL)

by นารา พิทักษ์อรรณพ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Language: Thai Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541Other title: โครงการสิ่งแวดล้อมในเขตพระราชฐาน.Availability: No items available :

16.
การศึกษาความระคายเคืองเบื้องต้นต่อผิวหนังของครีมน้ำมันตะไคร้ต้านเชื้อราในกระต่าย = primary skin irritation studies of antifungal lemon grass oil cream in rabbits / Jakkrapong Limpanussorn...[et al.]

by Klungsupya, Prapaipat | Limpanussorn, Jakkrapong | Sematong, Tuanta | Soontornsaratune, Pattama | เตือนตา เสมาทอง | ประไพภัทร คลังทรัพย์ | จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ | ปัทมา สุนทรศารทูล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Pharmaceuticals and Natural Products Department.

Language: English Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1995Other title: การศึกษาความระคายเคืองเบื้องต้นต่อผิวหนังของครีมน้ำมันตะไคร้ต้านเชื้อราในกระต่าย.Online access: Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (2).

17.
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของผักบุ้งทะเลจากแหล่งธรรมชาติ = the comparative studies on properties of Ipomoea pes-caprae (L.) R.BR. obtained from natural sources and the cultivation on inland area / Pattama Soontornsaratune...[et al.]

by Banchonglikitkul, Chuleratana | Boonpleng, Ubolwan | Chuokul, Wongstit | Jarikasem, Siripen | Klungsupya, Prapaipat | Limpanussorn, Jakkrapong | Pongprayoon, Ubonwan | Punruckvong, Acharaporn | Sematong, Tuanta | Soontornsaratune, Pattama | Suntorntanasat, Taweesak | Temsiririrkkul, Rungravi | Wasuwat, Sasithorn | เต็มศิริฤกษ์กุล, รุ่งระวี | เตือนตา เสมาทอง | ประไพภัทร คลังทรัพย์ | ศิริเพ็ญ จริเกษม | ฉั่วกุล, วงศ์สถิตย์ | บรรจุลิขิตกุล, ชุลีรัตน์ | บุญเปล่ง, อุบลวรรณ | อุบลวรรณ พงศ์ประยูร | อัจฉราพร พันธุ์รักส์วงศ์ | จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ | ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์ | ปัทมา สุนทรศารทูล | Thailand Institute of Scientific and Technological Research Pharmaceuticals and Natural Products Department.

Language: English Publisher: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 1995Other title: การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของผักบุ้งทะเลจากแหล่งธรรมชาติ.Online access: Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (2).

18.
การใช้ประโยชน์และกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร: การสังเคราะห์สารตั้งต้นคอร์ติโคสเตอรอยด์จากเฮโคเจนินและทิโกเจนิน โดยวิธีทางเคมี = chemical synthesis of corticosteroid hormone precursor from hecogenin and tigogenin / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

by สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Language: Thai Publisher: กรุงเทพฯ.: สถาบัน, 2536Other title: การใช้ประโยชน์และกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร: การสังเคราะห์สารตั้งต้นคอร์ติโคสเตอรอยด์จากเฮโคเจนินและทิโกเจนิน โดยวิธีทางเคมี | การสังเคราะห์สารตั้งต้นคอร์ติโคสเตอรอยด์จากเฮโคเจนินและทิโกเจนิน โดยวิธีทางเคมี.Online access: Click here to access full-text Availability: Items available for loan: (1).

19.
สรุปสถานภาพและการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจโครงการการผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นพลังงานทดแทน / ศจี ปิยะพงศ์...[และคนอื่นๆ] (CONFIDENTIAL)

by พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ | ศจี ปิยะพงศ์ | สาคร ชนะไพฑูรย์ | สุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

BCG: สิ่งแวดล้อม TRM: พลังงานและสิ่งแวดล้อม Language: Thai Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2531Other title: การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง : สรุปสถานภาพและการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจโครงการการผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นพลังงานทดแทน.Availability: Items available for loan: (1).

20.
แนวทางในการพัฒนาการใช้ปูนซีเมนต์ประเภท 5 ให้สอดคล้องกับลักษณะของงานก่อสร้าง / สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์, สุเทพ อุปริสัจกุล, วัลลภ เนียมเปรม

by สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์ | วัลลภ เนียมเปรม | สุเทพ อุปริสัจกุล | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Language: Thai Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2529Online access: Click here to access cover Availability: Items available for loan: (1).

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300