การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผัก-ผลไม้ ท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ = The transfer of processing technology to add value a vegetables and fruits in the area of 5 southern border provinces / Rewadee Meesat and Pattamon Siriwarin

By: Rewadee Meesat and Pattamon Siriwarin
Contributor(s): Rewadee Meesat | Pattamon Siriwarin | เรวดี มีสัตย์ | พัทธมน สิริวารินทร์
BCG: เกษตรปลอดภัย TRM: อาหาร Language: Thai Series: โครงการวิจัยที่ TT.64-01/รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์)Publisher: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2565 Description: 66 p.Other title: ข้อมูลสิทธิบัตร | โครงการวิจัยที่ TT.64-01 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผัก-ผลไม้ ท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้Subject(s): KM | Knowledge ManagementOnline resources: Click here to access Full-text Summary: The objective of this study was to transfer of processing technology to add value a vegetables and fruits is longkong and mangosteen. This was done by using the principle of knowledge management (KM). It focused on the process of the participatory technology transfer between the technology owners, research team, and entrepreneurs. Consulting on product standards including giving advice on marketing, distribution channels and create business marketing opportunities in the online world. The results of the sensory test of the Longkong beverage products with the ratio of Longkong water and water were modified to compare the preference scores on appearance, viscosity, aroma, sweet taste, sour taste, and overall liking. It was found that the consumers' satisfaction in formula 1 was higher than the other formulas and there was a statistical difference at the confidence level of 95 percent. Therefore, the ratio of the volume of Longkong water to the 80:20 is the ideal ratio for further production as it yields a mellow flavor of Longkong water with chemical and physical analyses. Physically, the chemical quality of Longkong ready to drink water was similar with total soluble solids in the range of 10.3-13.7 °Brix. The pH was in the range of 3.89-3.94 and the total acidity was in the range of 0.56-0.58 g/100 g. Samples and microorganisms were not detected of all microorganisms in the ready-to-drink longkong water. Physical analysis had color values, L* values were between 49.46-52.10, which was a relatively clear white ready-to-drink Longkong water. The a* values were between 0.60-2.18, diluted red, while b* values were somewhat opaque. Longkong juice is yellowish with a color value between 3.86-7.95 and can be stored for 4 weeks at refrigerated temperatures.Summary: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผัก-ผลไม้ คือ ลองกองและมังคุด โดยใช้หลักการ KM : ภาคปฏิบัติชุมชนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเน้นกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าของเทคโนโลยี ทีมผู้วิจัยและผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการตลาดช่องทางการจำหน่าย และสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจในโลกออนไลน์ ผลจากการทดสอบทางทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลองกอง ที่มีการแปรอัตราส่วนระหว่างน้ำลองกองและน้ำ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ ความข้นหนืด กลิ่นรส รสหวาน รสเปรี้ยว และความชอบรวม พบว่า ค่าผู้บริโภคพึงพอใจใน น้ำลองกองสูตรที่ 1 มากกว่าสูตรอื่นๆ และมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้น จึงเลือกใช้อัตราส่วนของปริมาณน้ำลองกองต่อน้ำที่ 80 : 20 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตต่อไป เนื่องจากทำให้ได้น้ำลองกองมีรสชาติกลมกล่อม โดยมีค่าวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ ดังนี้ คุณภาพทางด้านเคมีของน้ำลองกองพร้อมดื่มมีค่าใกล้เคียงกัน โดยค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 10.3-13.7 องศาบริกซ์ มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) อยู่ในช่วง 3.89-3.94 และปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.56-0.58 กรัม/100 กรัมตัวอย่างและจุลินทรีย์ เมื่อทำการวิเคราะห์ไม่พบจุลินทรีย์ทุกชนิดในน้ำลองกองพร้อมดื่ม วิเคราะห์ทางกายภาพมีค่าสี มีค่า L* อยู่ระหว่าง 49.46-52.10 ซึ่งเป็นน้ำลองกองพร้อมดื่มที่มีสีขาวค่อนข้างใส ค่า a* มีค่าระหว่าง 0.60-2.18 มีสีแดงเจือจางส่วนค่า b* น้ำลองกองมีสีค่อนข้างอมเหลืองซึ่งมีค่าสีอยู่ระหว่าง 3.86-7.95 ส่วนการเก็บรักษาสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในอุณหภูมิตู้เย็น.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300