รายงาน KM วว.

  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

  สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ

  ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

  สำนักตรวจสอบภายใน

  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์

  สำนักบริการกลาง

  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  สำนักบริหารการคลัง

  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ

  สำนักผู้ว่าการ

  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

  สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ

  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

  สำนักรับรองระบบคุณภาพ

  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

  สำนักสื่อสารองค์กร

  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

  ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

  ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา

  สถานีวิจัยลำตะคอง

  ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์

  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

  ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ

  ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล


    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300