ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

หนังสือ 10 เล่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร จำนวนครั้งที่ยืมออก  
Computer analyses of cylindrical shells; design tables for cylindrical shell roofs calculated by automatic digital computer /

Gibson, John Edward - E. &F.N. Spon, London : 1961 - xiv, 259 p. : 24 cm.

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
The market for vanilla in the European union/

- International Trade Centre, UNCTAD/WTO Geneva : 2001 - 14 p. 30 cm.

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
Secret (ซีเคร็ต)

- บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, กรุงเทพฯ : 2553

ประเภทของทรัพยากร Serials Checkouts: 1
คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ /

- ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดินแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่ : 2553 - 114 หน้า : 21 ซม.

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
การจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล =

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ - เอช อาร์ เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ : 2554 - 398 หน้า ; 21 ซม.

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
เลี้ยงสัตว์กำจัดขยะ การเลี้ยงไส้เดือนดิน /

- สำนักพิมพ์เกษตรกรรมธรรมชาติ, กรุงเทพฯ : 2555 - 99 หน้า : 26 ซม.

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
ทะเบียนรายชื่อพืชในประเทศไทย เล่มที่ 1 =

ก่องกานดา ชยามฤต - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ : 2557 - 236 หน้า : 25 ซม.

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
National Geographic (ภาษาไทย)

- บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ : 2557

ประเภทของทรัพยากร Serials Checkouts: 1
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์

จารุณี วงศ์ลิมปียะรัตน์ - สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 2560 - 321 หน้า 26 ซม.

ประเภทของทรัพยากร Technical Book Checkouts: 1
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300