ผลการค้นหาของคุณมี 15 จากทั้งหมด 51205 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Research and development on technologies for managing and utilizing products from gasification and pyrolysis = วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและใช้ประโยชน์ผลผลิตจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันและไพโรไลซิส / ...[et al.]

โดย Hongcharoensri, Pongsak | Meesoontorn, Viroth | Prohmsuwan, Sophon | Soontornrangson, Wirachai | Thepnui, Pravit | Utistham, Thanes | Wungdheethum, Romanie | ประวิทย์ เทพนุ้ย | โสภณ พรหมสุวรรณ | วิโรจน์ มีสุนทร | วีรชัย สุนทรรังสรรค์ | พงษ์ศักดิ์ หงษ์เจริญศรี | รมณีย์ หวังดีธรรม | ธเนศ อุทิศธรรม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและใช้ประโยชน์ผลผลิตจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันและไพโรไลซิส.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

2. การศึกษาการใช้ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน “อัลจินัว” ชนิดของเหลวต่อผลผลิตข้าวและคุณภาพของดิน / ประเสริฐ อะมริต...[และคนอื่นๆ]

โดย ประเสริฐ อะมริต | ขนิษฐา ชัยมุงคุณ | พรทิพย์ คุ่ยไทรป่า | พรศักดิ์ วรรณสิทธิ์ | ศักดิ์ชัย สัตถาผล | สุภาพร อาราเม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research | บริษัท อัลโกเทค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2555สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

3. Development of packaging for adaptogenic products = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ปรับสมดุล / Supoj Pratheepthinthong...[et al.]

โดย Pratheepthinthong, Supoj | ไชยวุฒิ เกตุหลิม | สักขี แสนสุภา | ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป | บุษกร ประดิษฐนิยกูล | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง | Katelim, Chaiwoot | Praditniyakul, Bussakorn | Sansupa, Sakkhee | Tangsangprateep, Siriwan | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

4. Development of disposal material from biodegradable plastic = การพัฒนาวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์จากพลาสติกย่อยสลายได้ / Julaluk Phunnoi...[et al.]

โดย Jaiyu, Arisa | Keawsupsak, Kanungnuch | Phunnoi, Julaluk | Siridamrong, Pornpen | Sumwongsa, Phanthinee | คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์ | อาริสา ใจอยู่ | จุฬาลักษณ์ พันธ์น้อย | พรเพ็ญ ศิริดำรง | พันธ์ฐิณี สมวงศ์ษา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

5. Research and development of health sweetener production : lactosucrose = การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานเพื่อสุขภาพ : แลคโตซูโครส / Rachain Visuthipat...[et al.]

โดย Photisawatd, Pathan | Singhtho, Siritham | Sinsawat, Sayam | Visutthipat, Pariyada | Visutthipat, Rachain | ประธาน โพธิสวัสดิ์ | ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ | ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ | ศิริธรรม สิงห์โต | สยาม สินสวัสดิ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

เลขเรียกหนังสือ: Bacillus subtilis ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานเพื่อสุขภาพ : แลคโตซูโครส.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (1).

6. Effective of electrolyzed water and ozone for postharvest quality rambutan = ผลของอิเล็กโทรไลต์และโอโซนต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเงาะ / Soravit Jamjumroon...[et al.]

โดย Jamjumroon, Soravit | Paemvaree, Supatra | Pankhawun, Jantra | Sartpetch, Chitta | สุพัตรา เปี่ยมวารี | สรวิศ แจ่มจำรูญ | จันทรา ปานขวัญ | จิตตา สาตร์เพ็ชร์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: ผลของอิเล็กโทรไลต์และโอโซนต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเงาะ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

7. Production of 1,3-propanediol using raw glycerol for energy source of microorganism = การผลิต 1,3-Propanediol โดยใช้กลีเซอรอลดิบเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ / Anchana Pattanasupong...[et al.]

โดย Anchana Pattanasupong | Charaensuk, Daranee | Jaisai, Mayuree | Jenvanipanjakul, Peesamai | Pengpreecha, Paramee | Pengpreecha, Somchai | Sompakdee, Nittayaporn | Wanllapa, Sorada | Wungdheethum, Rommanie | พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล | เจริญสุข, ดารณี | ปารมี เพ็งปรีชา | เพ็งปรีชา, สมใจ | ใจใส, มยุรี | อัญชนา พัฒนสุพงษ์ | โศรดา วัลภา | นิตยาพร สมภักดีย์ | รมณีย์ หวังดีธรรม | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: การผลิต 1,3-Propanediol โดยใช้กลีเซอรอลดิบเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

8. Research and development on the utilization of low quality raw milk = การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำนมดิบคุณภาพต่ำ / Wiwat Pathomyothin, Pornpattara Srinorakutara, Chitsupang Roungprat

โดย Pathomyothin, Wiwat | Roungprat, Chitsupang | Srinorakutara, Pornpattara | เรืองปราชญ์, ชิดสุภางค์ | วิวัธน์ ปฐมโยธิน | พรภัทรา ศรีนรคุตร | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำนมดิบคุณภาพต่ำ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

9. Development of iontophoresis = การพัฒนาเครื่องไอออนโตโฟรีซิส / Yutthana Tantiwiwat...[et al.]

โดย Nualkot, Supat | Pimpinit, Winai | Roddaeng, Songkiat | Sathiandi, Saichol | Sutthidet, Sininart | Tanchatchawan, Songrit | Tantiwiwat, Yutthana | สายชล เสถียรดี | ทรงฤทธิ์ ตันชัชวาล | ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ | สุพัฒน์ นวลโกฏ | พิมพินิจ, วันัย | ทรงเกียรติ รอดแดง | ศินีนาถ สุทธิเดช | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องไอออนโตโฟรีซิส.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

10. Research and development of alpha glucosyl glycerol production for safety losing weight = การวิจัยและพัฒนาการผลิตแอลฟากลูโคซิลกลีเซอรอลเพื่อการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย / Siritham Singhtho...[et al.]

โดย Chaiongkarn, Achara | Photisawat, Phathan | Saman, Premsuda | Singhtho, Siritham | Sinsawad, Sayam | Visutthipat, Rachain | ประธาน โพธิสวัสดิ์ | อัจฉรา ไชยองค์การ | วิสุทธืแพทย์, ราเชนทร์ | เปรมสุดา สมาน | ศิริธรรม สิงห์โต | สยาม สินสวัสดิ์ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาการผลิตแอลฟากลูโคซิลกลีเซอรอลเพื่อการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

11. Development of Thai food packaging for export = การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารไทยเพื่อการส่งออก / Sakkhee Sansupa...[et al.]

โดย Pratheepthingthong, Supoj | Punyaprachot, Kemarat | Ratanatawongit, Wijit | Sansupa, Sakkhee | สักขี แสนสุภา | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง | เขมรัฐ ปัญญาประโชติ | วิจิตร รัตนถาวรกิติ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารไทยเพื่อการส่งออก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: (2).

12. Development of nano-material coating processes on porous materials = การพัฒนากระบวนการเคลือบสารนาโนบนวัสดุพรุนตัว / Weeradech Kiratitanavit, Phunthinee Somwongsa, Chutima Eamchotchawalit

โดย Kiratitanavit, Weeradech | Eamchotchawalit, Chutima | Kiratitanavit, Weeradech | Somwongsa, Phunthinee | ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต | วีรเดช กีรติธนวิทย์ | พันธ์ฐิณี สมวงศ์ษา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

13. Development of a reactor prototype for Jatropha oil purification process = การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับกระบวนการผลิตน้ำมันสบู่ดำบริสุทธิ์ / Chanakan Asasutijarit...[et al.]

โดย Asasutijarit, Chanakan | Kunhanont, Thapparait | Petchtubtim, Kasmar | Prasertphong, Booncherd | Sonthisawate, Thanit | Srisiri, Piyanun | Suemanattham, Amonrat | Sunyansanoa, Sophapan | Thanmongkol, Yuthana | Wosngharn, Phichai | กษมา เพชรทับทิม | เทพฤทธิ์ กัณหานนท์ | ยุทธนา ฐานมงคล | บุญเชิด ประเสริฐพงศ์ | พิชัย วงศ์หาญ | ปิยนันท์ ศรีสิริ | ธนิตา สนธิเศวต | โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ | อมรรัตน์ สื่อมโนธรรม | ชนากานต์ อาษาสุจริต | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับกระบวนการผลิตน้ำมันสบู่ดำบริสุทธิ์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

14. Development of vacuum dryer = การพัฒนาเครื่องอบแห้งสุญญากาศ / Chananakan Asasutjarit...[et al.]

โดย Asasutjarit, Chananakan | Inthachai, Siriluck | Junsod, Apichat | Mongkoltalang, Boonteun | Noungoust, Suphat | Pimpinij, Anan | Pimpinij, Winai | Prasertpong, Booncherd | Premprasong, Somsak | Suprapatpoka, Nara | Timyamprasert, Athitan | สมศักดิ์ เปรมประสงค์ | อภิชาต จันสด | อธิษฐาน ทิมแย้มประเสริฐ | สุพัฒน์ นวลโกฏ | บุญเชิด ประเสริฐพงศ์ | วินัย พิมพินิจ | อนันต์ พิมพินิจ | บุญเตือน มงคลแถลง | นรา สุประพัฒน์โภคา | ชนากานต์ อาษาสุจริต | ศิริลักษณ์ อินทะใจ | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องอบแห้งสุญญากาศ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

15. Development of longkong processing machines = การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตลองกองแปรรูป / Samphan Srisuriyawong...[et al.]

โดย Arsa, Narongdej | Cahnkamma, Noppamas | Nuenyai, Torsak | Promjan, Weerayuth | Sithisam-ang, Dumrongchai | Srisuriyawong, Samphan | นพมาศ จารย์คำมา | ต่อศักดิ์ นวลใย | วีรยุทธ พรหมจันทร์ | สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ | ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ | ณรงค์เดช อาษา | Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2012ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตลองกองแปรรูป.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300