Alphabetical search

Search

 <<    1  ...  936  937  938  939  940  ...  992    >>

Results 18741 to 18760 of 19829

Title Author Call No. Edition Date of publication
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดครั้งที่ 2 : โครงการการดำเนินการเพื่อกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ (ร่าง นโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2540
เอกสารประกอบการฝึกอบรม การรมควันซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับลำไยสดหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก เรื่อง การปฏิบัติการที่ถูกต้อง (GMP) ในการรมควันลำไยสดด้วย SO2 / ซิงชิง ทองดี ซิง ชิง ทองดี 634.652.7:382.6 ทอง 2535
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ความสำคัญของการปลูกเลี้ยงมะขามป้อมและการผลิตน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่ม ณ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมแปรรูปบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน วันที่ 16 มกราคม 2553 จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2553
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ภาคปฎิบัติการผลไม้แปรรูป การผลิตน้ำผลไม้ ; เข้มข้นและพร้อมดื่ม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2542
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ภาคปฎิบัติการอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง สุวรรณา ศรีสวสดิ์., วิวัธน์ ปฐมโยธิน 2542
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดี (GMP) และ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่องเทคนิคการก่อสร้างอาคารราคาถูก วัสดุที่ไม้เป็นองค์ประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง บุญนำ เกี่ยวข้อง., วิจิตร กฤษณบำรุง 2529
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่องเทคนิคการก่อสร้างอาคารราคาถูก เทคนิคการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยไม้ไผ่ ดิเรก รอดสวาสดิ์ใม น้อย พลายภู่ 2529
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่องเทคนิคการก่อสร้างอาคารราคาถูก เทคนิคการใช้ไม้ในการก่อสร้าง ศ. เรืองศักดิ์ กันตะบุตร 2529
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนา วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 วว. เทคโนธานี / ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2555
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการบริหารงานก่อสร้างและการมาตรฐาน : Cost estimation & cost control การเขียนสัญญารายการก่อสร้าง การเขียนรายงาน / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย อัศวิน พิชญโยธิน
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการบริหารงานก่อสร้างและการมาตรฐาน : กฎหมายข้อบัญญัติและข้อกำหนดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการบริหารงานก่อสร้างและการมาตรฐาน : การวางแผนงานก่อสร้างหน่วยต่อเนื่องอาศัยเทคนิคของ Line of Balance / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย สุชา มโนหาญ
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้สด กล้วย มะม่วง และมะละกอเพื่อการส่งออก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2527
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องหลักและวิธีการขยายพันธ์พืชเศรษฐกิจ ปริญญา วิไลรัตน์., ทักษิณ อาชวาคม., สายันต์ ตันพานิช., ประยุทธ กาวิละเวส., ชลธิชา ควรคำนวน 2546
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การอบชุบเหล็กกล้าด้วยความร้อน = heat treatment of steel / สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ 2533
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000, วันที่ 12-14 ธันวาคม 2544 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 006.322(100)ISO กรฝ 2544
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาชุมชนด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลสัตว์ หรือวัสดุเหลือใช้ของชุมชน สุริยา สาสนรักกิจ, สัมพันธ์ ศรีสุริยวงศ์, รัตนา คชโกศัย, เปรมสุดา สมาน, อัจฉรา ไชยองค์การ, กนกอร จารุจารีต, พงศธร ประภักรางกูล, วัชรินทร์ รัตนพันธ์, ศิริพร วรดิถี 2544
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง Hydroponics :เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2547 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 วว. / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 631.589.2 กรฝ 2547
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร, วันที่ 1 สิงหาคม 2545 ณ ห้องประชุม 4 วท. / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 615.32:615.07 กรฝ 2545
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย วันที่ 25 มีนาคม 2535 / จัดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือจาก ฝ่ายวิชาการ กองบังคับการตำรวจดับเพลิง 2535
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การผลิต ผลิตภัณฑ์กระชายดำให้ได้มาตรฐาน, วันที่ 13 ธันวาคม 2545 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 วว. / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 633.88 กรฝ 2545
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร วันที่ 17, 19 และ 21 ธันวาคม 2544 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 วท. / ณรงค์ โฉมเฉลา 001.816 กรอ 2544
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) บุคลากรด้านบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว "หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรผู้ให้บริการด้านกิจกรรมท่องเที่ยว" มาตรฐานกิจกรรมดูนก / โดยสำนกงานพัฒนาการท่องเที่ยว (สพท.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4:574 สถบ 2551
เอกสารประกอบการสัมนา เรื่อง Non-Destructive Testing ฝ่ายพัฒนาสมบัติของวัสดุ 2541
เอกสารประกอบการสัมมนา : ระบบคุณภาพ ISO 9000 แสงบางปลา พูลพร
เอกสารประกอบการสัมมนา : ระบบคุณภาพ ISO 9000 / พูลพร แสงบางปลา พูลพร แสงบางปลา 658.5:006.322(100)ISO สงบ
เอกสารประกอบการสัมมนา ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2543
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์", 25กันยายน 2544 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ / จัดโดย กองโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2544
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องกล่องกระดาษลูกฟูก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 2543
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ "เส้นทางสู่ความสำเร็จของนิวทราซูติคัล", 29 มีนาคม 2550 ณ ห้องบอลรูม เอ บี โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ / จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 612.39 กรส 2550
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ "เส้นทางสู่ความสำเร็จของนิวทราซูคัล" วว. 2550
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การออกแบบ การคำนวณ วิทยา วุฒิจำนงค์ 2543
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องกล่องกระดาษลูกฟูก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 2544
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 2544
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตพืชผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ" 2543
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตแท่งเพาะชำและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จากกากตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2544
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่ม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2545
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการผลิตมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง วันที่ 24 มิถุนายน 2545 ณ ห้องบอลรูมบี-ซี โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม. จัดโดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์แยกขยะรีไซเคิลของชุมชนขนาดเล็ก (พื้นที่โครงการหลวงอ่างขาง), วันที่ 22 มีนาคม 2543; ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่/ จัดทำโดย สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) 628.477.6(593ชม) กรส 2543
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน" สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2548
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผักผลไม้สด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2526
เอกสารประกอบการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 39 ปี พงษ์เทพ อันตะริกานนท์ 2545
เอกสารประกอบการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโ,ยีการเพาะเห็ดเมืองหนาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2545
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติ Statistical Process Control (SPC) วันที่ 13-15 มิถุนายน 2544 ณ ห้องชาง พาวิลเลียน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ / เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล 519.23:658.56 สรช 2544
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การผลิตซุปปลาเข้มข้นและพร้อมดื่ม ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร 2545
เอกสารประกอบการอบรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบการออกแบบ :โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองนครปฐม วว. 2533
เอกสารประกอบการเยื่ยมชมโรงงาน บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) และ โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ของคณะกรรมการ วท. และ คณะ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2540 / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 676:664.694 สถบ 2540
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 / โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 528.8 สนก 2537
เอกสารประกอบคำชี้แจงระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองขอนแก่น วว. 2529
เอกสารภาษีอากร 2558
เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่องการใช้บุคคลากรที่ไม่ไช่แพทย์และพยาบาลในงานสาธารณสุข วินิจ อัศวเสนา
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเรื่อง การเพิ่มผลผลิต/ เติมศักดิ์ อินทรปาณ เติมศักดิ อินทรปาณ 2506
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาการสังคมจิตวิทยา เรื่องการพัฒนาสังคมในชนบท ศรีพงศ์ สระวาสี
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาการเศรษฐกิจ เรื่องการขนส่งทางรถไฟกับความมั่นคงแห่งชาติ ธวัช แสงประดับ
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาการเศรษฐกิจ เรื่องการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศของประเทศไทย อำพล ตียาภรณ์
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชายุทธศาสตร์ เรื่องประเทศไทยกับยุทธศาสตร์แห่งโลก วรสินธิ์ วรเสียงสุข
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องการปฏิบัติการจิตวิทยา / สำเภา ศรีคชา สำเภา ศรีคชา
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องการปฏิรูปการผลิตแพทย์และบุคคลากรทางแพทย์และใช้ผลิตผลบริการด้านสุขภาพให้ได้ผลดีแก่ประชาชน กวี ทังสุบุตร
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องการปรับปรุงการให้บริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 4 กิจชัย ยิ่งเสรี
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดารกับการต่อต้านสงครามชิงประชาชน ชัยยุทธ พลตรี พุกผาสุข
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องการวางแผนงานและการดำเนินงานสาธารณสุขของชาติ สันต์ สิงหภักดี
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องการส่งเสริมสุขภาพเป็นปัจจัยในความมั่นคงแห่งชาติ ไพโรจน์ นิงสานนท์
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคกับความมั่นคงของประเทศ ประเสริฐ บานชื่น
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องการแพทย์และอนามัยในชนบท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องสุขภาพอนามัยของประชากร เป็นปัจจัยกำลังอำนาจของชาติ จำลอง หะริณสุต
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องอาสาสมัครในงานสาธารณสุขแห่งชาติ นัดดา ศรียาภัย
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เรื่องอิทธิพลของวิทยุและโทรทัศน์ที่มีต่อสังคม ประมวล พลอากาศตรี บุญมาก
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจ เรื่องการประมงของประเทศไทยในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สว่าง เจริญผล
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจ เรื่องการผลิตองค์บุคคลประจำเรือให้แก่วิสาหกิจทางทะเลของไทย ประพัฒน์ พลเรือตรี จันทวิรัช
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจ เรื่องการพัฒนากิจการโทรศัพท์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม บุญชู เพียรพานิช
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจ เรื่องการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า กับความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติ ปฏิพัทธ์ อารยะศาสตร์
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจ เรื่องการอุตสาหกรรมเพื่อราชการทหาร กฤษณ์ ชีเจริญ
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจ เรื่องการเดินอากาศในราชอาณาจักร อัมพร จันทรวิจิตร
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจ เรื่องปัญหาการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ดิลก พันเอก กมลภุส
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจและสังคม เรื่องกิจการแผนที่กับความมั่นคงของชาติ พยนต์ พลตรี พุ่มหิรัญ
เอกสารวิชาการ กองอนามัยสิ่งแวดล้อม
เอกสารวิชาการ พืชสมุนไพร - พืชหอม เล่มที่ 1 / งานวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร 633.88 กรม 2532
เอกสารวิชาการงานวิจัยปุ๋ยชีวภาพ เล่ม 2 / ประยูร สวัสดี ... [และคนอื่นๆ] 631.86/.87 อกส 2541
เอกสารวิชาการเพื่อการเผยแพร่ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากผักตบชวา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2531
เอกสารวิชาการเรื่อง เกษตรชีวภาพ : การทำน้ำสกัดชีวภาพจากหอยเชอรี่ / สมเดช สิทธิยศ สมเดช สิทธิยศ
เอกสารวิชาการเรื่องการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค เรียบเรียงโดย วิบูลย์ลักษณ์ ศุภเอม
เอกสารศึกษา ออกแบบ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (TISTR - MIS) / ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท คิว แอนด์ เอ ซอฟท์ จำกัด 2537
เอกสารศึกษาลู่ทางการลงทุน การผลิตเครื่องยางผสมสำเร็จ
เอกสารศึกษาลู่ทางการลงทุนการผลิตน้ำมันจากผลและเมล็ดปาล์ม/ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 665.353.4/.5 คณก
เอกสารเผยแพร่อนามัยสิ่งแวดล้อม
เอกสารเพิ่มเติม เรื่อง Flow meter / รวบรวมโดย สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
เอกสารเรื่อง หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์ 061.62:504 กลน 2545
เอกสารแนะนำกลุ่มบริการด้านที่ปรึกษาการวิจัยและพัฒนา/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 65.081 วจย 2526
เอกสารแนะแนวการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเรื่อง การทำเครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เอทานอลแปลงสภาพสำหรับผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ = denatured ethanol for gasohol / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
เอทานอลโอกาสและความท้าทายของนโยบานพลังงานไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 2555
เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม = ethanol for industrial use สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2553
เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม = ethanol for pharmaceutical use สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2553
เอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง = ethanol for fuel use สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2553
เอน-เมทิลฟอร์มาไมด์ = N-methylformamide สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 2553
เอนไซม์ กุญแจของชีวิต = The key of life : enzyme / สมศักดิ์ วรคามิน; บรรณาธิการ, ชวลิต จิตภักดี, วุฐิ นิยมพลานึก สมศักดิ์ วรคามิน 612.015.1 วรค พิมพ์ครั้งที่ 2 2550
เอนไซม์ กุญแจของชีวิต = the key of life : enzyme / สมศักดิ์ วรคามิน; บรรณาธิการ, ชวลิต จิตภักดี, วุฐิ นิยมพลานึก สมศักดิ์ วรคามิน พิมพ์ครั้งที่ 2 2550
เอนไซม์ทางอาหาร / ปราณี อ่านเปรื่อง ปราณี อ่านเปรื่อง 577.15:664 อนป พิมพ์ครั้งที่ 4 2547
เอนไซม์น่ารู้ โดยความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
เอาต์ซอร์ส (Outsource) : ใครเก่งสิ่งไหน ก็ทำสิ่งนั้น = the manager's step-by-step guide to outsourcing / ลินดา อาร์ โดมิงเกอสช์; วัชรพล สุขโหตุ, ผู้แปล ลินดา อาร์ โดมิงเกอสช์ 658.2 ดมง 2550
เฮกเซนอุตสาหกรรม (แก้ไขครั้งที่ 1) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แก้ปัญหา Windows XP ฉบับมืออาชีพ / สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา 681.3.06 รงร 2547
แก๊สโซฮอล์
แกะรหัสลับ องค์กรสายพันธุ์ใหม่ = Rebuilding the corporate genome / โจฮัน ซี. ออริค, กิลลิส เจ. จังค์, และ โรเบิร์ต อี. วิลเลน ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, แปลและเรียบเรียง โจฮัน ซี. ออริค 658.5 ออร 2547
แกะรหัสลับ องค์กรสายพันธุ์ใหม่ = rebuilding the corporate genome / โจฮัน ซี. ออริค, กิลลิส เจ. จังค์, และ โรเบิร์ต อี. วิลเลน ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, แปลและเรียบเรียง โจฮัน ซี. ออริค 2547
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต (แก้ไขครั้งที่ 1) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับมอร์ตาร์ (แก้ไขครั้งที่ 1) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารเหลวบ่มคอนกรีต (แก้ไขครั้งที่ 1) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีเคลือบกึ่งเงา (แก้ไขครั้งที่ 1) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีเทียน (แก้ไขครั้งที่ 2) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฮกเซนอุตสาหกรรม (แก้ไขครั้งที่ 1) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม (แก้ไขครั้งที่ 1 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไส้ดินสอสี (แก้ไขครั้งที่ 1) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แค็ตตาล็อกผลงานเด่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 608.1(083.82) กรท 2553
แคนาดากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์ประภา ฐานสันโดษ
แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง (แก้ไขครั้งที่ 1) = hard gelatin capsules / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2550
แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก/ ยุวดี จอมพิทักษ์ ยุวดี จอมพิทักษ์ 615.322:633.88 จอม 2544
แค่เก่ง...ไม่พอ : ทะยานสู่ความสำเร็จสูงสุดให้ไกลเกินคำว่าเก่ง = talent is never enough / John C. Maxwell ; จิรายุทธ ประเจิดหล้า แปล จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ 159.92 มกซ พิมพ์ครั้งที่ 2 2551
แคโพรแล็กแทม = caprolactam / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2550
แค่ใช้คำให้ฉลาดก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100 / ซาซากิ เคอิจิ ; ทินภาส พาหะนิชย์, ผู้แปล เคอิจิ, ซาซากิ 82.085 คอจ 2556
แงะฝาหอย อร่อยอย่างแรง บริษัท เจ เอส แอล 2551
แจกัน ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 929.7(593).017:75.055 มหว 2550
แฉเอกสาร "ลับที่สุด" ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505-2551 / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 327.5(593:596) อวร 2551
แซนดิงซีลเลอร์ไนโทรเซลลูโลส = nitrocellulose sanding sealer / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
แถบพลาสติกสำหรับรัดของ = plastic band for strapping / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2554
แถบเหล็กวัดความยาวชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ = Steel tape measures : automatic winding type/ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2539
แถบเหล็กวัดความยาวชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ = steel tape measures : automatic winding type / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2539
แท่งเชื้อเพลิงเขียวและถ่านอัดแท่ง = green fuel and charcoal briquette / งานพัฒนาพลังงานจากไม้ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ 2546
แท่นอาทิตย์ เจาะชีวิตติดก๊าซ บริษัท เจ เอส แอล 2552
แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ / สมบูรณ์ เล็กวงศ์ไพบูลย์, บรรณาธิการ 621.798:766 นวค
แนวคิดกำหนดทางออก = mentality determines outlet / สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน, ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซี่ยนเหมินในประเทศไทย; ธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ, บรรณาธิการ; วงจันทร์ พุทธเกื้อกูล, กานดา วรดิลก, เหลียง, หลู่จิ้น, ผู้แปล 159.955 สมค 2551
แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์การ = Reorganization concepts and strategies / เนาวรัตน์ แยัมแสงสังข์ เนาวรัตน์ แยัมแสงสังข์ 658.5 ยมส พิมพ์ครั้งที่ 2 2545
แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์การ = reorganization concepts and strategies / เนาวรัตน์ แยัมแสงสังข์ เนาวรัตน์ แยัมแสงสังข์ พิมพ์ครั้งที่ 2 2545
แนวคิดในการจัดทำแผนระบบ HACCP / กรมปศุสัตว์
แนวทางการกำจัดน้ำกากส่าจากโรงงานสุรากรมสรรพสามิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2524
แนวทางการควบคุมภายในที่ดี ณฐพร พันธ์ุอุดม 2549
แนวทางการควบคุมภายในที่ดี / ณฐพร พันธุ์อุดม...[และคนอื่นๆ] 658.562 นวท 2549
แนวทางการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ / สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวทางการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ในประเทศไทย / กรมควบคุมมลพิษ
แนวทางการจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ = guidelines for quality management system documentation สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณเงินทุน วว. (กวส.) กองวิเทศสัมพันธ์
แนวทางการดูแลสุขภาพสตรีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 615.89 นวท 2554
แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ = guidelines for auditing management systems สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
แนวทางการตรวจสอบด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักตรวจสอบภายใน
แนวทางการทดสอบความคงสภาพของยา 615.014.42 สนก
แนวทางการนำ ของเสียจากกระบวนการฆ่าสัตว์ไปใช้ประโยชน์ / กรมควบคุมมลพิษ
แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย (พ.ศ. 2549-2552) / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ พิมพ์ครั้งที่ 2 2549
แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุและคลังพัสดุ 2556
แนวทางการประหยัดพลังงาน บริษัท นิวเวิลด์ดีพารท์เมนท์สโตร์ จำกัด = guidelines for energy saving in New World Department Co.,Ltd / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1990
แนวทางการประหยัดพลังงาน บริษัท เอเซียวู้ด จำกัด = guidelines for energy conservation is Asianwood Co.,Ltd / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1990
แนวทางการประหยัดพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรมทอเสื่อ จันทบุรี = guidelines for energy conservation in Chantaburi Tor Sua Factory / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1990
แนวทางการประหยัดพลังงานในอาคารพาณิชย์ บริษัท นิวเวิลด์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด = energy conservation consulting project : guides for energy saving in New World Departmentstore Co.Ltd / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1989
แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภ.30 - 11 676.013.6 วจย
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 2554
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
แนวทางการประเมินคุณภาพสัตว์น้ำด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ = guidelines for the sensory evaluation of fish and shellfish in laboratories / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2551
แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย = guideline for environmental health impact assessment / อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท์ 2544
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2550
แนวทางการป้องกันเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา คณิต ไชยาคำ
แนวทางการผลิตกระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2549
แนวทางการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับฉลากคาร์บอน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2554
แนวทางการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/ ผู้เรียบเรียง, มาลี บรรจบ, ดรุณ เพ็ชรพลาย 633.88 นวท 2538
แนวทางการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพสัตว์น้ำ ด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ = guidelines for the sensory evaluation training of fish and shellfish in laboratories / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2551
แนวทางการพัฒนา มาตรฐานไบโอดีเซลในภูมิภาคเอเปค พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล. 2552
แนวทางการพัฒนาป่าเอกชน-ป่าชุมชนในประเทศไทย/ อำนวย คอวนิช อำนวย คอวนิช 634.0.233 คอว 2527
แนวทางการพัฒนามาตรฐานไบโอดีเซลในภูมิภาคเอเปค = establishment of the guidelines for the development of biodiesel standards in the APEC region 2009
แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย competency = competency based learning / สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 658.3:331.101.262 รศม พิมพ์ครั้งที่ 3 2549
แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย competency = competency based learning / สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 658.3:331.101.262 รศม พิมพ์ครั้งที่ 4 2549
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตามแผนที่นำทางแห่งชาติ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ = The approach to develop bioplastic industry following national roadmap : cade study of bioplastic industry ภารตี พาทยโกศล ภารตี พาทยโกศล 2553
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตามแผนที่นำทางแห่งชาติ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ = the approach to develop bioplastic industry following national roadmap : cade study of bioplastic industry ภารตี พาทยโกศล ภารตี พาทยโกศล 2553
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green productivity) : รายงานฉบับสมบูรณ์ = industrial development with green productivity : final report สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2554
แนวทางการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พิมพ์ครั้งที่ 2 2554
แนวทางการลงโทษตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 / สำนักงาน ก.พ.; อดุลย์ จันทรศักดิ์; บรรณาธิการ, สุภาวดี เวชศิลป์ 343.3/.7:35.08 สนก
แนวทางการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน = guidelines on integrated planning for sustainable tourism development / ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเซีย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 910.4 มหว 2549
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ / สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอย่างมีความรับผิดชอบตามระบบ Code of Conduct / สิริ ทุกข์วินาศ สิริ ทุกข์วินาศ 2548
แนวทางการเสนอมาตรฐานภาชนะบรรจุยา : ในการขอใบรับรองวิธีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานยาเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตำรับ/ จุไรรัตน์ รักวาทิน จุไรรัตน์ รักวาทิน 615.077(088.823) รกว
แนวทางการเสนอรายงานความคงสภาพของตำรับยา ในการขอใบรับรอง วิธีการควบคุมคุณภาพของมาตรฐานยาเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตำรับ 615.014.42(088.823) นวท
แนวทางการแก้ปัญหาดินเค็ม จังหวัดสมุทรสงคราม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2525
แนวทางการแก้ไขขยะพลาสติก / นิทัศน์ จิระอรุณ นิทัศน์ จิระอรุณ
แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษในเมืองหลัก (สุราษฎร์ธานี)/ สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 628.39 วจย
แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษในเมืองหลัก (สุราษฎร์ธานี)/ สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 628.39 วจย 2531
แนวทางด้านเทคนิคและสาธิตระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ / กรมควบคุมมลพิษ
แนวทางปฎบัติงานร่วมกัฐโครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2523
แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 174.001.57 สนก 2541
แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในการจัดซื้อจัดจ้าง / สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 35.073.53 นวท พิมพ์ครั้งที่ 2 2547
แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง/ สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 35.073.53 นวท 2545
แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการฟาร์มโคนม = guideline on the application of farm management for dairy cows / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ตัดต่อดีเอ็นเอ = guideline for the conduct of food safety assessment of foods produced using recombinant-DNA microorganism / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549
แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากพืชตัดต่อดีเอ็นเอ = guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant-DNA plants / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549
แนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้การฉายรังสี เป็นมาตรการสุขอนามัยพืช = guidelines for the use of irrdation as a phytosanitary measure / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2551
แนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างวินัย / กองกฎหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35.073.55 สถบ 2556
แนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอน สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน ; ผู้แปลและเรียบเรียง อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย...[และคนอื่นๆ]
แนวทางปฏิบัติในการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง 346.543 กรม 2552
แนวทางพัฒนาการค้า - ปอ, ข้าวโพด, ใบยาสูบ
แนวทางศึกษาวิจัย เรื่อง ไม้ไผ่ (Bamboo) ดิเรก รอดสวาสดิ์., สมบัติ อัศวปิยานนท์., จิราภรณ์ วัฒนกุล., ปรีชา คูรัตน์., ศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา., นัยนา นิยมวัน
แนวทางหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของเสียที่เหมาะสมในการนำมาใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม / สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม = guidance on sufficiency economy for industries สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
แนวทางและตัวอย่างการพูดสำเร็จรูปในโอกาสต่างๆ ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการพูด / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ปานใจ สุภาพ, ชุติธร สุภาพ 82.085.2 นวท พิมพ์ครั้งที่ 4 2553
แนวทางและตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการพูด / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ปานใจ สุภาพ, ชุติธร สุภาพ 82.085.2 นวท พิมพ์ครั้งที่ 3 2549
แนวทางแสดงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนนำร่อง / ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 502.5 กรม 2556
แนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2538
แนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 504.05:001.86(02) กอง 2541
แนวทางในการพัฒนาการใช้ปูนซีเมนต์ประเภท 5 ให้สอดคล้องกับลักษณะของงานก่อสร้าง / สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์, สุเทพ อุปริสัจกุล, วัลลภ เนียมเปรม สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์ 2529
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ / สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 2555
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ = guidelines in physical examination for chemical and physical occupational health risk factors in workplace สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2555
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม = guidance for good aquaculture practices for giant freshwater prawn farm สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2555
แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล = guidance for good aquaculture practices for blue swimming crab farm and mud crab farm สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2556
แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล = guidance for good aquaculture practices for blue swimming crab farm and mud crab farm สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2556
แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด = guidance for good aquaculture practices for freshwater aquatic animal farm สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2556
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมชุมชนน้ำว่านหางจระเข้ / กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมชุมชนผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อโค / กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมชุมชนเส้นก๋วยเตี๋ยว / กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมต้ม กลั่น หรือผสมสุรา / กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำ / กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ / กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง / กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมฟอกย้อม / กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมเครื่องปรุงอาหาร / กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ สำหรับงานเทศบาล / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ สำหรับตลาดสด / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ สำหรับโรงพยาบาล / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ สำหรับโรงแรม / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส / กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส / กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมฟอกย้อม / กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมห้องเย็น / กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง: ประเภทปลา / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป: ประเภทปลา / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากผลไม้ / กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมแพปลา / กรมควบคุมมลพิษ 2548
แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและลดน้ำเสียและกากของเสียจากอุตสาหกรรมในชุมชนประเภทสุราพื้นบ้าน กรมควบคุมมลพิษ
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล = Mahidol University biosafety guidelines / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, ศรีสิน คูสมิทธิ์ ...[และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งที่ 2 2555
แนวปฏิบัติในการจดทะเบียนสิทธิบัตร/ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 347.771 กรม
แนวโน้มการใช้พลังงานของภาคเศรษฐกิจไทยระหว่างปี 1991-2001
แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ XML (eXtensible Markup Language - XML) / สันติชัย เอมอยู่, สมนึก คีรีโต สันติชัย เอมอยู่
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 1 ทั่วไป = primary batteries - part 1 : general / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่างและทางไฟฟ้า = primary batteries - part 2: physical and electrical specifications สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา = primary batteries - part 3 : watch batteries สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
แบบจำลอง macromodel ของ SMEs ภักดิ์ ทองส้ม ภักดิ์ ทองส้ม 2556
แบบจำลองคณิตศาสตร์การชะล้างพังทลายของดินและมลพิษตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำ = mathematical models of soil erosion and sediment pollution in watershed / นิพนธ์ ตั้งธรรม นิพนธ์ ตั้งธรรม 631.459.001.573 ตงธ 2545
แบบตรวจประเมินและรับรองเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดำน้ำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555) : รายงานขั้นสุดท้าย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4:574 สถบ 2555
แบบตรวจประเมินและรับรองเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูนก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555) : รายงานขั้นสุดท้าย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4:574 สถบ 2555
แบบตรวจประเมินและรับรองเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555) : รายงานขั้นสุดท้าย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4:574 สถบ 2555
แบบตรวจประเมินและรับรองเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555) : รายงานขั้นสุดท้าย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4:574 สถบ 2555
แบบตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับกลุ่มอาคารขนาด 100 ลบ.ม./วัน กรมควบคุมมลพิษ 2552
แบบตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับกลุ่มอาคารขนาด 150 ลบ.ม./วัน กรมควบคุมมลพิษ 2552
แบบตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับกลุ่มอาคารขนาด 50 ลบ.ม./วัน กรมควบคุมมลพิษ 2552
แบบบ้านและอาคารที่ก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน วว. = home and building drawings for interlocking block / Jirasak Petchvipart...[et al.] 2006
แบบสรุปย่อการวิจัย การสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน (Demonstration projects on thermal energy from waste in university) จัดทำโดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบหล่อคอนกรีต = concrete formwork / เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 69.057.5 ลมส 2529
แบบอย่างการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม ประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพลาสติก ผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติก/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แบบเรียนเร็วเรื่อง REACH / รดาวรรณ ศิลปโภชากุล, ณภัทร คุณาจิตพิมล, วราพรรณ ด่านอุตรา รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 347:620.266.1 ศลป 2550
แบบแปลนเตาลมร้อนเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไซโคลน (แบบมีชุดแลกเปลี่ยนความร้อน) ลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองเกษตาวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
แบบแปลนเตาลมร้อนเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไซโคลน (แบบไม่มีชุดแลกเปลี่ยนความร้อน) กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองเกษตาวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
แบบและรายการย่อของเรืออวนล้อมจับพื้นขนาด 18.35 เมตร ทอง นัดกระโทก 2519
แบบและรายการย่อของเรืออวนล้อมจับพื้นขนาด 19.40 เมตร ทอง นัดกระโทก 2519
แบบและรายการย่อของเรืออวนลอย ขนาด 12.30 เมตร. ทอง นัดกระโทก 2519
แบบและรายการย่อของเรืออวนลอย ขนาด 14.275 เมตร ทอง นัดกระโทก 2519
แบเรียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม = Barium sulphate for industrial use / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม (แก้ไขครั้งที่ 1) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แป้งถั่วเขียว = mung bean starch สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
แป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง = compact face powder สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
แปรงสีฟัน = Toothbrushes / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แปรงสีฟัน = toothbrushes / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
แปลงทดลองสาธิตวัสดุปรับปรุงดินจากสาหร่าย : การทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากสาหร่ายในแปลงพืชผักสวนครัวของเกษตรกร = demonstration plot of soil conditioner from algae : 1. efficacy testing of algal soil conditioner on vegetables using grower's cultivation plots / Aparat Mahakhant...[et al.] 2010
แปลงทดลองสาธิตวัสดุปรับปรุงดินจากสาหร่าย : การทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากสาหร่ายในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร = demonstration plot of soil conditioner from algae : efficacy testing of algal soil conditioner on cassava using grower's cultivation plots / Aparat Mahakhant...[et al.] 2013
แปลงทดลองสาธิตวัสดุปรับปรุงดินจากสาหร่าย : การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากสาหร่ายในแปลงนาข้าวของเกษตรกร = demonstration plot of soil conditioner from algae : efficacy testing of algal soil conditioner on a rice field using grower's cultivation plots / Aparat Mahakhant ...[et al.] 2013
แปลงทดลองสาธิตวัสดุปรับปรุงดินจากสาหร่าย : รายงานการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากสาหร่าย / อาภารัตน์ มหาขันธ์, โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ, สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ อาภารัตน์ มหาขันธ์ 2556
แปลงผักปลอดภัยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน [videorecording] / สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แปลงผักปลอดภัยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน [videorecording] / สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แปลได้ แปลดี ทักษะการแปลสำหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย / สุพรรณี ปิ่นมณี พรรณี ปิ่นมณี 82.035 ปนม พิมพ์ครั้งที่ 2 2552
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดผลึกซิลิคอน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ = crystalline silicon terrestrial photovaltaic (PV) modules - design qualification and type approval สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2553
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบาง - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ = Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2555
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบาง - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ = thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - design qualification and type approval สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2555
แผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก / รวิพรรณ สาลีผล รวิพรรณ สาลีผล
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ 2555-2559 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 354.32:5/6.001.14 สนก 2555
แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2547-2556) คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2547
แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2547-2556) / คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2547
แผนการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ. 255ุ6-2560 2555
แผนการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2555-2557 2554
แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร. / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 712.23 สถบ
แผนการตลาด วว. (พ.ศ. 2555-2559) / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2556
แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ วว. (พ.ศ. 2556-2560) / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2555
แผนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2555-2559 / กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 5/6.001.5:354.32 สถบ 2554
แผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2559 (Oil plan 2015) กรมธุรกิจพลังงาน 2558
แผนการพัฒนาบึงขุนทะเล/ รายงานโครงการฯ: จัดโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 551.481.1.001.6 ครง 2531
แผนการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2549) เล่ม 1 2545
แผนการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2549) เล่ม 2 2545
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 65.017.008.5 สนก 2554
แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ อพวช. - วว. (พ.ศ. 2555-2559) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2555
แผนความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2554
แผนความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ.2556 - 2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2555
แผนความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553-2555 / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2553
แผนงานการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลัง คณะอนุกรรมการงานวิจัยการใช้มันสำปะหลัง 2527
แผนงานควบคุมไข้มาลาเรีย และโรคที่นำโดยแมลงตามแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525 - 2529
แผนงานวิจัยและพัฒนาลำใยอย่างครบวงจร
แผนงานสำรวจแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการชลประทานโครงการลุ่มน้ำสะแกกรัง และโครงการลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2517-2519
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 504.06 สนก 2550
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 504.06 สนก 2555
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 กรมควบคุมมลพิษ 2555
แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่ = mineral fiber board thermal insulation / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดกระทุ้ง = extruded particleboards / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ : ความหนาแน่นปานกลาง = flat pressed particleboards / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ = flat pressed particleboards / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว ตอน ภาพในหลวง ในดวงใจ บริษัท เจ เอส แอล 2551
แผนที่-ภูมิศาสตร์ ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ทองใบ แตงน้อย
แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคกลาง / กวี วรกวิน กวี วรกวิน 910.27(593-191.2) วรก 2547
แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กวี วรกวิน กวี วรกวิน 910.27(593-18) วรก 2547
แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคเหนือ / กวี วรกวิน กวี วรกวิน 910.27(593-17) วรก 2547
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ = Kalasin map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593กส) สนก
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา = chachoengsao map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593ฉช) สนก
แผนที่จังหวัดนครพนม = Nakhon Phanom map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593นพ) สนก
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ = Buri Ram map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593บร) สนก
แผนที่จังหวัดลพบุรี = Lop Buri map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593ลบ) สนก
แผนที่จังหวัดสงขลา = Songkhla map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593สข) สนก
แผนที่จังหวัดสตูล = Satun map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593สต) สนก
แผนที่จังหวัดอุดรธานี = Udon Thani map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593อด) สนก
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี = Ubon Ratchathani map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593อบ) สนก
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ = chiang Mai map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593ชม) สนก
แผนที่จังหวัดเลย = Loei map / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593ลย) สนก
แผนที่ดาว/ ประยูร ร่มโพธิ์ ประยูร ร่มโพธิ์ 524.35 รมพ 2545
แผนที่ทางหลวงประเทศไทย : ในภาคเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ/กลาง/ใต้ และเทศบาล/ บริษัท ออโตไกด์ อ 912.43:625.7(593) บรษ พิมพ์ครั้งที่ 2
แผนที่ทางหลวงแห่งประเทศไทย : มาตราส่วน 1:1,000,000 = Thailand highway map : scale 1:1,000,000/ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 912:656.11(593) ฉบับปรับปรุงใหม่ 2546 2545
แผนที่ทางหลวงแห่งประเทศไทย : มาตราส่วน 1:1,000,000 = Thailand highway map : scale 1:1,000,000 / สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ 2546 2545
แผนที่ทางหลวงในประเทศไทย ฉบับส่งเสริม
แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย 1:250,000 : จังหวัดนครราชสีมา ช/Geological map of Thailand 1:250,000 : Changwat Nakhon Ratchasima/ กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี; ทำแผนที่โดย สุภาวดี วิมุกตะนันทน์ 2527
แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย = nanotechnology roadmap : NanoTRM / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 62-181.4(593) สนง
แผนที่นำทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2552
แผนที่นำทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง / สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 621.31 สถบ 2552
แผนที่นำทางและแผนกลยุทธ์ การบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550-2559 แผนที่นำทางและแผนกลยุทธ์ การบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550-2559 กลุ่มบริการ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2549
แผนที่นำทางแห่งชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. 2551 - 2555) ตามนโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต (new wave industries) = national roadmap for development of bioplastics industry จัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2551
แผนที่นำทางแห่งชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554-2558) ตามนโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต (new wave industry) (ฉบับร่าง) = national roadmap for the development of bioplastics industry phase II จัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2553
แผนที่ประเทศไทย : พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย
แผนที่ประเทศไทย และกรุงเทพฯ ฉบับแก้ไขใหม่
แผนที่ภาพจากดาวเทียมจังหวัดลำปาง = Satellite image map of Lampang province / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 912:528.856(593 ลป) สนก
แผนที่ภาพจากดาวเทียมจังหวัดลำปาง = satellite image map of Lampang province / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย = wind resource assessment of Thailand / สมชาย ภูพงศ์ไพบูลย์ สมชาย ภูพงศ์ไพบูลย์ 551.55(593) ภพง 2544
แผนที่แหล่งประมงอ่าวไทย (สัตว์น้ำหน้าดิน), 2506-2508. โดยเรือสำรวจประมง "กิตติขจร"
แผนธุรกิจเรื่อง น้ำผลไม้ชนิดผง
แผนปฎิบัติการโครงการพัฒนาการอยู่ของชาวชนบทในเขตพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัด วิทยา วุฒิจำนงค์ 2530
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับกรมควบคุมมลพิษ = PCD oil spill emergency plan / กรมควบคุมมลพิษ
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย / กรมควบคุมมลพิษ 2550
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย / กรมควบคุมมลพิษ 2550
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2555-2559 สาขาอาหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2550
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551-2554 / กรมควบคุมมลพิษ 2551
แผนประธาน โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนปฏิรูปที่ดินคลองม่วง จ.สระบุรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2526
แผนประธานการใช้ประโยชน์ที่ดินชายทะเล สมุทรสงคราม เล่ม 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2524
แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ = Reflective plates for making license plates สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2553
แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ = reflective plates for making license plates สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2553
แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป = precast concrete wall panels / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
แผ่นผนังอะลูมิเนียม = aluminium composite panel walls / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แผ่นพอลิยูรีเทนชนิดย่อยสลายโดยธรรมชาติจากน้ำมันเหลือใช้ = biodegradable polyurethane sheet derived from waste cooking oil / Chulaporn Kuwaranancharoen, Sumalai Srikumlaithong, and Narongdej Asa Kuwaranancharoen, Chulaporn 2001
แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว = glass fibre reinfoced polyester sheets / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แผนพัฒนา สุขาภิบาลท่าขนอน สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2554
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2554
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2579 (PDP 2015) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2558
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 4 หมู่บ้าน สาขาวิจัยการก่อสร้าง 2525
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) กระทรวงพลังงาน
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) = alternative energy development plan: AEDP 2012-2021 กระทรวงพลังงาน 2012
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 = alternative energy development plan : AEDP 2015 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2558
แผนพัฒนาสุขาภิบาล ดอนสัก : ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี (พ.ศ.2530-2534)
แผนพัฒนาสุขาภิบาล ท่าฉาง : ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
แผนพัฒนาสุขาภิบาล ท่าฉาง : ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
แผนพัฒนาสุขาภิบาลดอนสัก ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 0
แผนพัฒนาสุขาภิบาลตลาดไชยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
แผนพัฒนาสุขาภิบาลท่าข้าม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2527
แผนพัฒนาสุขาภิบาลท่าฉาง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
แผนพัฒนาสุขาภิบาลพนม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
แผนพัฒนาสุขาภิบาลเกาะสมุย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
แผนพัฒนาสุขาภิบาลเขาวง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
แผนพัฒนาสุขาภิบาลเคียนซา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2527
แผนพัฒนาสุขาภิบาลเคียนซา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
แผนพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร วว. 2543
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาสาร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาสาร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 0
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี พ.ศ.2530-2534
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-9 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2549
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2549
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ สิบ พ.ศ. 2550-2554 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 338.984.3(593) คณก 2549
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔/ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 338.984.3(593) คณก 2560
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559) สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559) ( สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2555
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 338.984.3(593) คณก 2555
แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง = Rigid polyvinyl chloride foam sheets / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2550
แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง = rigid polyvinyl chloride foam sheets / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2550
แผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมัน / กรมควบคุมมลพิษ
แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ / กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยตรวจสอบและฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ
แผ่นยางปูพื้น = Rubber flooring / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
แผ่นยางปูพื้น = rubber flooring / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ = Rubber sheets for livestock สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ = rubber sheets for livestock สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
แผ่นยางสำหรับปูบ่อน้ำ = Rubber sheets for reservoir lining สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
แผ่นยางสำหรับปูบ่อน้ำ = rubber sheets for reservoir lining สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
แผ่นยิบซั่ม ตราช้าง บกด.
แผ่นยิปซัม = gymsum plasterboard สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555-2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง/ชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ำและแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557
แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 2554
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนระดับประเทศ และแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภท แก้ว กระดาษ พลาสติก และหลอดฟลูออเรสเซนต์ / สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร / ธีม ฑีมไวทิตย์ ธีม ฑีมไวทิตย์ 2548
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2551-2554 / คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 631.147 คณก 2551
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย / กระทรวงสาธารณสุข 2546
แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556 - 2559) / คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556 - 2559) 614.44 คณก 2555
แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 : ไดัรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤศจืกายน พ.ศ. 2549 / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 621.86/.89 ศนย 2550
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการแนวปะการัง บรรณาธิการ ปิ่นสักก์ สุรัสวดี 2552
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2541-2545 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 330.526.34:65.011.1 สถบ 2541
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2542 - 2546 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 330.526.34:65.011.1 สถบ 2542
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2543-2547 วว. 2555
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2544-2548 วว. 2555
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2545-2549 วว. 2555
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2556 - 2560 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แผนวิสาหกิจ วว. ปีงบประมาณ 2552-2556 วว. 2551
แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร = Retroreflective sheeting for traffic control / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร = retroreflective sheeting for traffic control / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
แผนหลักการพัฒนาการท่องเที่ยว เกาะสมุย-สุราษฎร์ธานี วท. 2528
แผนหลักการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญ : จังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2537
แผนหลักการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญ : จังหวัดระยอง สรุปข้อสำหรับผู้บริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ., สาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 2537
แผนหลักการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญ : จังหวัดระยอง สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2537
แผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก : ร่างรายงานฉบับสุดท้าย / ศูนย์บริการวิศวกรรมที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 627.51 วจย 2530
แผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำจังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก เล่ม 1 : สรุปสำหรับผู้บริหาร วท. 2531
แผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำจังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก เล่ม 3 : ภาคผนวก วท. 2531
แผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำจังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก เล่ม 4 : ภาคผนวก วท. 2531
แผนหลักโครงการพัฒนาที่อาศัย ในเขตปฎิรูปที่ดิน สาขาวิจัยการก่อสร้าง 2525
แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) กระทรวงพลังงาน 2554
แผนอนุรักษ์พลังงานและแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี 2551-2554 กระทรวงพลังงาน
แผ่นอะคริลิกหล่อเชื่อมขวางสำหรับอ่างอาบน้ำและถาดรองอาบน้ำเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย = crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2554
แผ่นอัดทองแดง สำหรับวงจรพิมพ์ เล่ม 1 วัสดุฐานเสริมแรงหุ้มและไม่หุ้มด้วยแผ่นอัดเสริมกระดาษเซลลูโลส - ฟีนอลิกเรซิน ชั้นคุณภาพประหยัดผนึกด้วยทองแดงเปลว = materials for printed boards. part 1 : reinforced base materials, clad and unclad - phenolic cellulose paper reinforced laminated sheets, economic grade, copper clad สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
แผ่นอุ่นไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย = Warming plates and similar appliances - Safety requirements สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2555
แผ่นอุ่นไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย = warming plates and similar appliances - safety requirements สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2555
แผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อม: การจัดระดับชุมชนเมืองและชนบท, ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน, แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 2547
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) กระทรวงอุตสาหกรรม 2552
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 = national industrial development master plan / กระทรวงอุตสาหกรรม 2554
แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2555 แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พ.ศ. 2551-2555 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2550
แผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 = national industrial development master plan 2012-2032 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2554
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 (ร่าง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 = national master plan on climate change 2010-2019 สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
แผนแม่บทศูนย์การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2555 - 2559 / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 631.001.63 ศนย 2554
แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) / สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 631.001.63 สถบ 2554
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2555 - 2559 / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 631.001.63 ศนย 2554
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2555 - 2559 / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 631.001.63 ศนย 2554
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2555 - 2559 / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 631.001.63 ศนย 2554
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2555 - 2559 (ภาพรวม) / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 631.001.63 สนก 2554
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2555 - 2559 / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 631.001.63 ศนย 2554
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2555 - 2559 / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 631.001.63 ศนย 2554
แผนแม่บทสร้างชาติ / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2550
แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 2555-2559 สถาบันยานยนต์ 2555
แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี / สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 712.23 สถบ 2537
แผนแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดกระบี่ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 502.7(593) สถบ 2539
แผนแม่บทเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี : ข้อมูลพื้นฐาน เสนอต่อกรมป่าไม้ กรมป่าไม้ 2542
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 / สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยกลยุทธ์และดัชนีอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 681.518:654 สนก พิมพ์ครั้งที่ 2 2552
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง / กรมควบคุมมลพิษ 2548
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด = national master plan on cleaner production / กรมควบคุมมลพิษ 2545
แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา (พ.ศ. 2551-2555) / กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550
แผนแม่บทในการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 631.3.001.14 วจย 2527
แผ่นโพลิยูรีเทนชนิดย่อยสลายโดยธรรมชาติจากน้ำมันเหลือใช้ = biodegradable polyurethane sheet derived from waste cooking oil / Sumalai Srikumlaithong, Chulaporn Kuwaranancharoen, Narongdej Asa Srikumlaithong, Sumalai 1998
แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง = medium density fibreboards / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
แผ่นไม้อัด = Veneer plywood / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แผ่นไม้อัด = veneer plywood / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แพทยศาสตร์นิทเทส (วิชาแพทย์แผนปัจจุบัน)/ ขุนนิทเทสสุขกิจ 616-092 ขนน พิมพ์ครั้งที่ 4 2514
แพทยศาสตร์สงเคราะห์/ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ 615.3 รงร 2504
แพลงก์ตอนกับการเพาะเลี้ยงกุ้ง และปลาทะเล / ธิดา เพชรมณี ธิดา เพชรมณี
แพลงก์ตอนพืช = phytoplankton / ลัดดา วงศ์รัตน์ ลัดดา วงศ์รัตน์ 581.526.325 วงศ 2542
แพลงก์ตอนสัตว์ = zooplankton / ลัดดา วงศ์รัตน์ ลัดดา วงศ์รัตน์ 593.4 วงศ 2541
แฟรงเกนสไตน์ อสูรกายคืนชีพ = Frankenstein BBC Home Video 2008
แมกโนเลียเมืองไทย = Thai magnoliaceae/ ปิยะ เฉลิมกลิ่น; อภิชัย อิงควุฒิ, ถ่ายภาพ; อฤชร พงษ์ไสว, บรรณาธิการ ปิยะ เฉลิมกลิ่น อ 582.677.1 ฉลม 2545
แมกโนเลียเมืองไทย = Thai magnoliaceae / ปิยะ เฉลิมกลิ่น; อภิชัย อิงควุฒิ, ถ่ายภาพ; อฤชร พงษ์ไสว, บรรณาธิการ ปิยะ เฉลิมกลิ่น 2545
แมลง...อาหารมนุษย์ในอนาคต / สถาบันการแพทย์แผนไทย ; บรรณาธิการ, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, กาญจนา ดีวิเศษ 595.7 กรม 2542
แมลงยาสูบเมืองไทย ประพัฒน์ สิทธิสังข์
แมลงศัตรูของคนและสัตว์/ ทวี หอมชง ทวี หอมชง 595.7:632.7 หอม 2543
แมลงและสัตว์ศัตรูพืช. รายงานการประชุมวิชาการ กองกีฎและสัตววิทยา ครั้งที่ 2, ณ ศูนย์วิจัยการอารักขาข้าว, เกษตรกลาง บางเขน, วันที่ 24-27 มิถุนายน 2533
แม่อยากให้เธออยู่กับดิน / จัดทำโดย สันทัด โรจนสุนทร และพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ สันทัด โรจนสุนทร 929.7(593).017:631.4 รจน 2555
แม่ไม้คุณภาพ เจาะ HA Year 2000 / กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ 362.11:006.3 อทย 2543
แร่ธาตุและพลังงาน
แร่ธาตุในพืชอาหารสัตว์ / จริยา เกตะมะ, กฤษณา ศรีสรรพกิจ เกตะมะ, จริยา 2539
แล็กเกอร์ฟลูออเรสเซนซ์แอโรซอล = aerosol fluorescent lacquer สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
แล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น = lacquer for toys / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แลกเกอร์แอโรซอล = aerosol lacquer สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส = clear lacquer nitrocellulose / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แสงอาทิตย์และเงาที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ฝ่ายวิจัยการก่อสร้าง
แหนม = Naem (Fermented ground pork) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
แหล่งกำเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซที่ใช้ในโคมไฟของยานยนต์ = gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของภาคใต้ / มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 502.3(593-13) มลน 2544
แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ / เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 628.16 นมศ พิมพ์ครั้งที่ 8 2543
แหล่งเรียนรู้แบบยกกำลังสองบนโลกยุคไอที : LearnSquare Thai opensource e-learning system version 2.0 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของ ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 2552
แหวนยางสำหรับท่อน้ำ = Rubber ring for water pipe สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
แหวนยางสำหรับท่อน้ำ = rubber ring for water pipe สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
แอนไฮดรัสเททระโซเดียมไพโรฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม = anhydrous tetrasodium pyrophosphate for industrial use / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
แอนไฮดรัสโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม = anhydrous sodium dihydrogen phosphate for industrial use สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ = ammonium nitrate for anfo explosive / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2545
แอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง = laboratory scale production of alcohol from cassava / Poonsook Atthasampunna...[et al.] Atthasampunna, Poonsook 1980
แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง = Solid alcohol fuel / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง = solid alcohol fuel / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
แอลฟา-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน = alpha-hexachlorocyclohexane / สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 615.916'1:661 กรม 2554
โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ = glow-starters for fluorescent lamps / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
โกโก้ผงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม = cocoa powders for industrial use / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2550
โคมไฟจอดของยานยนต์ = prking lamps for power-driven vehicles / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟตัดหมอกด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง = Rear fog lamps for power-driven vehicles and their trailers / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟตัดหมอกด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง = rear fog lamps for power-driven vehicles and their trailers / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟตัดหมอกด้านหน้ายานยนต์ = motor vehicle front fog lamps / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟถอยหลังยานยนต์และส่วนพ่วง = Reversing lights for power-driven vehicles and their trailers / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟถอยหลังยานยนต์และส่วนพ่วง = reversing lights for power-driven vehicles and their trailers / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร = internally illuminated emergency exit sign luminaires for buildings สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
โคมไฟส่องปาก = dental operating lights สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
โคมไฟสำหรับรถจักรยานเสริมเครื่องยนต์จักรยานยนต์และที่มีลักษณะคล้ายกัน = lamps for mopeds, motor cycles and vehicles treated as such / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2550
โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้หลอดฮาโลเจน (H1 H2 H3 HB3 HB4 H7 H8 H9 HIR1 HIR2 และ/หรือ H11) = motor vehicle head lamps equipped with halogen filament lamps (H1 H2 H3 HB3 HB4 H7 H8 H9 HIR1 HIR2 and/or H11) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้หลอดฮาโลเจน (H4) = motor vehicle headlamps equipped with halogen filament lamps (H4) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซ = motor vehicle headlamps equipped with gas-discharge light sources / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟหน้ายานยนต์แบบฮาโลเจนชนิดผนึกสนิท (HSB) = motor vehicle headlamps equipped with halogen sealer-beam unit (HSB) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟหน้ายานยนต์ให้ลำแสงแบบสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด = motor vehicle headlamps emitting a symmetrical beam equipped with filament lamps / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟหน้ายานยนต์ให้ลำแสงแบบอสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด = motor vehicle headlamps emitting an asymmetrical beam equipped with filament lamps / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟเลี้ยวยานยนต์และส่วนพ่วง = direction indicators for motor vehicles and their trailers / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านข้างสำหรับยานยนต์และส่วนพ่วง = Side-marker lamps for motor vehicles and their trailers สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านข้างสำหรับยานยนต์และส่วนพ่วง = side-marker lamps for motor vehicles and their trailers สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านหน้าและด้านท้ายโคมไฟหยุด และโคมไฟแสดงเค้าโครงตัวรถของยานยนต์และส่วนพ่วง = front and rear position (side) lamps, stop-lamps and end-outline maker lamps for motor vehicles and their trailers สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โครงก่อสร้างระบบสุขาภิบาลชุมชนเมืองใหม่ แหลมฉบัง ระยะที่ 1 / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 711.27:625.712 วจย 2531
โครงการ “การศึกษาติดตามการเจรจาในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนที่เกี่ยวโยงกับภาคการเกษตรและนัยสาคัญต่อประเทศไทย” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ 2552
โครงการ การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมทีสุดในการผลิตเอทานอลจากการหมักกากสับปะรด ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา 2555
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ CAD/ CAM /CAE เพื่องาน วิศวกรรมขั้นสูง เล่ม 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการก่อสร้างทางพิเศษ ระบบทางด่วนและระบบการขนส่งมวลชน
โครงการก่อสร้างระบบถนนและสุขาภิบาลชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2533
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียเมืองนครปฐม : รายการรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (ร่าง) / สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 628.2(593นฐ) สถบ 2533
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองนครปฐม วว. 2533
โครงการการทดสอบและประเมินความคงทนของพลาสติกต่อสภาพภูมิอากาศ = plastics weathering test and evaluation project / Chalothorn Bhamornsut...[et al.] 1998
โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและเครือกล้วย = The production of charcoal and activated carbon from peels and bunch stalk of banana
โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและเครือกล้วย = the production of charcoal and activated carbon from peels and bunch stalk of banana
โครงการการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้พลังงานในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบรูณ์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2550
โครงการการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนระดับประเทศ / สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการการศึกษาการพัฒนารถอัจฉริยะ : รายงานสรุปโครงการวิจัย = a study of development of an intelligent vehicle project / สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
โครงการการศึกษาประเมินและจัดทำแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี : ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2555
โครงการการศึกษาออกแบบการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลนำร่องระดับชุมชน / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2547
โครงการการศึกษาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน = Study and demonstration on biodiesel plant for the community base / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 662.63 สถบ 2551
โครงการการศึกษาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน = study and demonstration on biodiesel plant for the community base / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2551
โครงการการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน (ทดสอบการใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์การเกษตรอเนกประสงค์) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / กรมธุรกิจพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, บริษัท ปตท. 2550
โครงการการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาตราส่วนใหญ่ (1:25,000) เพื่อติดตามและประเมินพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยปี 2554 / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 528.8:63 สนก 2554
โครงการการใช้ประโยชน์และกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร = Utilization and disposal of agroindustrial waste / สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 63.004.8 วจย
โครงการการใช้ประโยชน์และกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร = utilization and disposal of agroindustrial waste / สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการการใช้ประโยชน์และกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร การศึกษาจุลินทรีย์ในป่านศรนารายณ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2537
โครงการการใช้เทคโนโลยีและการวางแผนการจัดการเรื่องเซรามิกและหัตกรรมไทยการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2557
โครงการกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ (ระยะที่ 1) : รายงานฉบับสมบูรณ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคการผลิตและการบริการ = Sustainable production driven strategy for resources utilization efficiency enhancement in production and service sectors / จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ 330.34 บรษ 2552
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคการผลิตและการบริการ = sustainable production driven strategy for resources utilization efficiency enhancement in production and service sectors / จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ 2552
โครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (โครงการศึกษาศักยภาพและการใช้ประโยชน์เบื้องต้นของชีวมวล ของเหลือในอุตสาหกรรมไม้ โรงสี ฟาร์มกาแฟ และขยะ)
โครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศ โครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงพลังงาน 662.754 สถบ 2551
โครงการงานสำรวจศึกษาเบี้องต้นโครงการก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและระบบถนนชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2531
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs = Innovation centre of design for small and medium enterpries-sized enterprises / Supoj Pratheepthinthong [et al.] Supoj Pratheepthinthong 2021
โครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมมือและส่งเสริมอุตสาหกรรม / ศูนย์ร่วมมือและส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2528
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาปิโตรเคมี): รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 2547
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาผลิตภัณฑ์พลาสติก): รายงานฉบับสมบูรณ์ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2547
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขายา): รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์): รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันยานยนต์ 2545
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขารองเท้าและเครื่องหนัง): รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2546
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม): รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ): รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 2547
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาอาหาร): รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันอาหาร 2545
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง): รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว): รายงานฉบับสมบูรณ์ 2547
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า): รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน): รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาเคมีภัณฑ์): รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (สาขาเคมีภัณฑ์): รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2546
โครงการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร : รายงานฉบับสมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2555
โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554
โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2555
โครงการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคารเขียว) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 2557
โครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติถ้าเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลำภู / บริษัท สหวิจัย 504.06 บรษ 2541
โครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดสมิหลา หาดเก้าเส้ง และเกาะหนู เกาะแมว จังหวัดสงขลา : รายงานฉบับสุดท้าย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 502.3(593สข) สถบ
โครงการจัดทำแผนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2556
โครงการจัดทำแผนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. เชิงพาณิชย์ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 65.012.2 สถบ 2556
โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาเคมีภัณฑ์) / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) / บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ 631.001.6 บรษ 2556
โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) h[computer file] / บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ 2556
โครงการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
โครงการจัดวางยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / รายงานสรุปสำหรับผู้บริการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการดำเนินการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ / ฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 636:619 สถบ 2546
โครงการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ / สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 2551
โครงการตรวจหาฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสก่อโรคเริมจากสมุนไพรว่านน้ำและกานพลู รายงานฉบับสมบูรณ์ = determination of anti-herpes simplex virus activities from Thai medicinal plants; acorus calamus Linn. and eugenia caryophyllus Bullocks & Harrison ยิ่งมณี ตระกูลพัว, อารยา จาติเสถียร, จิราภรณ์ นิคมทัศน์ ยิ่งมณี ตระกูลพัว 2549
โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 504.05:711 สถบ 2557
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม้นอกฤดูและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ = Technology transfer of off season fruit production and processing / Sodsri Neamprem [et al.] Sodsri Neamprem 2021
โครงการนำร่องการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเซรามิกและหัตถกรรม ภาคเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน ผู้รวบรวม อำพล อาภาธนากร, นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล, เฉลิมพงษ์ กล้าขยัน 2555
โครงการนโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุรวิช วรรณไกรโรจน์...[และคนอื่นๆ]
โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมกิจการด้านการศึกษาวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
โครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรม 3 R เรื่อง ระบบควบคุมการใช้น้ำแบบประหยัดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย = automatic water saving for flushing urinal closet / ปิยะ ชัยเพ็ชร, บุษราคัม กุลวงศ์, พิสิฎฐ์ ภัสสรานนท์ ปิยะ ชัยเพ็ชร 691.434.3 ชยพ 2553
โครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรม 3R การประยุกต์ใช้บึงประดิษฐ์เป็นสวนน้ำในบ้านพักอาศัย รายงานฉบับสมบูรณ์ ทีมกุ้งแห้ง 2553
โครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์ TR7-2010 ทีมมหิดลคนรักษ์น้ำ
โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม : bแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่น บริษัทศิริชัยอุตสาหกรรม จำกัด = energy conservation consulting project : guidelines for energy conservation is Sirichai Fish Meal Industry / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1988
โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม : แนวทางการประหยัดพลังงาน บริษัท จันทบุรีพาราแฟคตอรี่ จำกัด = energy conservation consulting project : guidelines for energy conservation in Chanthaburi Para Factory Co.Ltd / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1988
โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม : แนวทางการประหยัดพลังงานความร้อน ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหนวกิจปลาป่น = energy conservation consulting project : guidelines for energy conservation in Saha Novakit Fish Meal Industry / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1988
โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม : แนวทางการประหยัดพลังงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้งกิจรุ่งเรือง= energy conservation consulting project : guidelines for energy conservation in Kich Rung Rueng Cassava Starch Mill / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1988
โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม : แนวทางการประหยัดพลังงานในบริษัท พรชัยอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด และ บริษัท พรชัยวีเนียร์และพลายวู๊ด จำกัด = energy conservation consulting project : guidelines for energy conservation in Pornchai Import & Export Co. Ltd., Pornchai Veneer & Plywood Co. Ltd / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1988
โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม : แนวทางการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมห้องเย็น จังหวัดระยอง = energy conservation consulting project : guidelines for energy conservation in cold storage organization, rayong province / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1988
โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม : แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม = energy conservation consulting project : guidelines for energy conservation in Roum Mitr Pokapan Fish Meal Industry / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1988
โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม : แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานปลาป่นห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแกลงอุตสาหกรรม = energy conservation consulting project : guidelines for energy conservation in Ban Klaeng Fish Meal Industry / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1988
โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม : แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานแป้งมัน บริษัทไทยวา (สาขา 6) = energy conservation consulting project : guidelines for energy conservation in cassava starch mill Thai Wa Co., Ltd. (Plant VI) / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1988
โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม: แนวทางการประหยัดพลังงานความร้อนบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด = energy conservation consulting project: guidelines for thermal energy savings in Thai Tin plate co. ltd / Energy Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 1987
โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ = บริษัท ไลคอน 2555
โครงการประเมินผลการวิจัยในภาพรวมของประเทศ ปีงบประมาณ 2535 - 2539 สุธรรม อารีกุล ... [และคนอื่นๆ] 2539
โครงการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีโดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ = scientific technique for improving color of gem minerals / Ladawal Chotmongkol...[et al.] (CONFIDENTIAL) 1989
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ระยะที่ 1 : รายงานฉบับสมบูรณ์ = a project for energy efficiency improvement in the industrial sector for raising the competitiveness of the Thai industry : phase 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550
โครงการปลูกสร้างสวนป่า
โครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = technology transfer under the convention on biological diversity / สมชาย รัตนชื่อสกุล, ทิพย์สุรางค์ วาทิตต์พันธุ์ สมชาย รัตนชื่อสกุล 2552
โครงการผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิตข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = impacts of global warming on rice, sugarcane, cassava, and maize production in Thailand เกริก ปั้นเหน่งเพชร...[และคนอื่นๆ] 2552
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน
โครงการพระราชดำริการเกษตรดินทรายชายทะเล = his majesty's project of agricultural development of coastal sandy soil / Srivan Chomchalow...[et al.] 1983
โครงการพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ประเภทพลังงานหมุนเวียนพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการของการเคหะแห่งชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Solar energy as an alternative and renewable energy source for electricity production in the water treatment system of an NHA project : final report / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 523.9:628.16 มหว 2556
โครงการพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ประเภทพลังงานหมุนเวียนพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการของการเคหะแห่งชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = solar energy as an alternative and renewable energy source for electricity production in the water treatment system of an NHA project : final report / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556
โครงการพัฒนากรรมวิธีผลิต Stevioside จากหญ้าหวานขั้นกึ่งอุตสาหกรรม: การศึกษาผลของสตีวิโอไซด์ (Stevioside) ที่มีต่อตัวอ่อนในหนูแรท = Teratogenic studies on stevioside in rats / Jakkrapong Limpanussorn...[et al.] (CONFIDENTIAL) 1988
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการน้ำเสียที่มีความเค็ม / กรมควบคุมมลพิษ
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) บริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร์-ปากแม่น้ำกรกบุรี จังหวัดระนอง กรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร์-ปากแม่น้ำกรกบุรี จังหวัดระนอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2547
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) บริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร์-ปากแม่น้ำกรกบุรี จังหวัดระนอง รายงานสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2547
โครงการพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย แฟรงค์ จี นิคอลล์ส์
โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่านศรนารายณ์ครบวงจร : การใช้ประโยชน์เส้นใย: หัตถกรรม/ สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 677.162.3 สถบ 2536
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน Engineering Ceramics = development of capability in engineering ceramics / L. Chotimongkol...[et al.] 1999
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีน รายมณฑล ระยะที่ 1 : รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ 2557
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (PBG) ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองหลัก ฉบับที 3 คู่มือการจัดการมูลฝอยสำหรับ ชุมชนเมืองหลักและเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล์ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา = improvement of alcohol product in Royal Jitralada Project / Teerapatr Srinorakutara..[et al.] 2002
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2551 / สถาบันอาหาร 2551
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ / สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง / คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2550
โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำ / สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ
โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย ์: รายงานฉบับสมบูรณ์ นางพัชรี ตั้งตระกูล...[และคนอื่นๆ ] 2556
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เป้าหมายทุกภูมิภาค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2547
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ในอุตสาหกรรมปลากระป๋อง ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม = products development from waste of fishery canning industry / Sumalai Srikumlaithong...[et al.] 2004
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา : การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยางรัดของ : การทดลองอบยางรัดของในอุโมงค์ลมร้อน = development on production of rubber : process improvement in rubber band industry: vulcanization of rubber band tube in hot air tunnel / Kesara Nutalaya...[et al.] 1990
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา : การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยางรัดของ : การสำรวจอุตสาหกรรมผลิตยางรัดของ = Development on production of rubber : process improvement in rubber band industry: survey on the status of rubber band industry / Kesara Nutalaya...[et al.] 1988
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา : ส่วนที่ 1 : การทดลองใช้แผ่นวัสดุรองบ่อตกเกลือ = development of natural rubber products part 1 : butilization of material linings for sea salt crystallizing ponds / Kesara Nutalalya ... [et al.] 1991
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา: การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยางรัดของ : การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ระบบลมร้อนเพื่ออบยางในกระบวนการผลิตยางรัดของ = Development on production of rubber: process improvement in rubber band industry: study on possibility of applying hot air vulcanigation in rubber band processing / Kesara Nutalaya...[et al.] (CONFIDENTIAL) 1988
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ส่วนที่ 1: การทดลองผลิตและติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติรองสระน้ำ = development on production of rubber : development of natural rubber products part I : production and installation of natural rubber lining for water reservoirs / Kesara Nutalaya...[et al.] 1989
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เคือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
โครงการพัฒนาฝายยาง / สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการพัฒนามาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย : มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว. มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ. 2556 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4:504.06:796.1 สถบ 2556
โครงการพัฒนามาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย : มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว. รายงานผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4:504.06:796.1 สถบ 2556
โครงการพัฒนามาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย : มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว. รายงานผลการดำเนินการศึกษาต้นแบบมาตรฐาน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4:504.06:796.1 สถบ 2556
โครงการพัฒนามาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย : มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว. รายงานผลการสำรวจพื้นที่ให้บริการเจ็ทสกี (Jet Ski) และรายชื่อสถานประกอบการด้านกิจกรรมเจ็ทสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4:504.06:796.1 สถบ 2556
โครงการพัฒนามาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย : มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว. แบบตรวจประเมินและคู่มือตรวจประเมินมาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4:504.06:796.1 สถบ 2556
โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก (สินค้าทั่วไป) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2551
โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพชุมชนของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The development of community bio-gas system for tambon Saluang, Mae Rim, Chiang Mai / วรจิตต์ เศรษฐพรรค์, วัชรี หาญเมี่องใจ, สุชัจจ์ ศรีแก้ว วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ 662.69(593 ชม) ศรษ 2555
โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพชุมชนของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = the development of community bio-gas system for tambon Saluang, Mae Rim, Chiang Mai / วรจิตต์ เศรษฐพรรค์, วัชรี หาญเมี่องใจ, สุชัจจ์ ศรีแก้ว วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ 2555
โครงการพัฒนารูปแบบจัดทำฐานข้อมูลของแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช : รายงานฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2545
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการวิจัยในสัตว์ทดลองของประเทศ = Good national animal research for good science and technology development / Sirinan Thubthimthed [et al.] (CONFIDENTIAL) Sirinan Thubthimthed 2021
โครงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) บุคลากรด้านบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรผู้ให้บริการด้านกิจกรรมท่องเที่ยว" วว. 2550
โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมเครื่องฆ่าจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมระยะที่ 2 = training development for the operators of the sterilizing process in the canned food factories this project was under the second phase of the Thailand Industrial Restructural Plan / Wiwat Pathomyothin...[et al.] 2004
โครงการพัฒนาอาชีพในหมู่บ้านพัฒนาของสภาสังคมสงเคราะห์โดยการปลูกและสกัดน้ำมันมินต์ = the growing and oil extraction of mint as an occupation development project in the social welfare council's developing villages / Narong Chomchalow, Pradit Piraman and Soonthorn Duriyaprapan Chomchalow, Narong 1977
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำยางข้นอย่างยั่งยืน นวัตกรรมการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ธนารัตน์ วรสูตร ธนารัตน์ วรสูตร
โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ (InnoAgri) = Farmer development with science, technology and innovative agriculture for production value added in northern region of Thailand (InnoAgri) / Rochana Thangkoonboribun [et al.] Rochana Thangkoonboribun 2021
โครงการพัฒนาเกษตรดินทรายชายทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = the royal initiated project on agricultural development of coastal sandy soil / Piya Chalermglin, Samard Chitnawasarn, Unchalee Sritrakul Chalernglin, Piya 1996
โครงการพัฒนาเกษตรดินทรายชายทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปะทิว จังหวัดขุมพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
โครงการพัฒนาเครื่องผลิตน้ำคุณภาพสูงสำเร็จรูปสำหรับงานทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และโรงพยาบาลชุมชน = Development of ultra pure water production unit for medical industrial and commune hospital usage / Boonchu Leelakajohnjit Boonchu Leelakajohnjit [et al.] (CONFIDENTIAL) 2019
โครงการพัฒนาเมืองหลักเทศบาลเมืองขอนแก่น โครงการบำบัดน้ำเสียง เล่ม 2 สัญญาและมาตรฐานการก่อสร้าง สาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 2529
โครงการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คาดการณ์แนวทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ำมันในทะเล / กรมควบคุมมลพิษ 2541
โครงการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คาดการณ์แนวทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ำมันในทะเล / กรมควบคุมมลพิษ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการชลประทานแห่งประเทศไทย
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2556
โครงการระบบประกันคุณภาพ ลำไย ทุเรียน และลิ้นจี่ เพื่อการส่งออก = quality assurance system of longan, durian and lychee for export / Postharvest Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research 2000
โครงการลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร 2559
โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ำใช้ในรถยนต์และกำหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2554
โครงการวิจัย มูลค่าของตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานในรัฐวิสาหกิจไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = อุทัย ตันละมัย, พรพิพัฒน์ (จูฑา)แก้วกล้า อุทัย ตันละมัย 2550
โครงการวิจัยการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิ ตภัณฑ์มันสําปะหลังในประเทศไทย = Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand ปรารถนา ปรารถนาดี...[และคนอื่นๆ] 2552
โครงการวิจัยการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิ ตภัณฑ์มันสําปะหลังในประเทศไทย = supply chain and logistics management for cassava products in Thailand ปรารถนา ปรารถนาดี...[และคนอื่นๆ] 2552
โครงการวิจัยการพัฒนากะหรี่ปั๊บไส้มะขามหวานเพื่อเป็นของฝากจากจังหวัดเพชรบูรณ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ ศันสนีย์ อุตมอ่าง ศันสนีย์ อุตมอ่าง 2555
โครงการวิจัยการศึกษาสภาวะและคุณภาพขององุ่นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเป็นสินค้าออก (Studies of condition and quality of table grapes for expert determination) สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
โครงการวิจัยทะเลสาปสงขลา (2520-2524)
โครงการวิจัยที่ ภ.33-04 แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน วท. 2534 วท. 2534
โครงการวิจัยนำร่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมุนไพรไทยภายใต้รูปแบบยาโฮมีโอพาธี : รายงานฉบับสมบูรณ์ / รุทธ์ สุทธิศรี รุทธ์ สุทธิศรี
โครงการวิจัยประเภทสาขาวิชาการ สภาวิจัยแห่งชาติ
โครงการวิจัยพัฒนาการบรรจุหีบห่อ : สรุปผลการให้คำปรึกษาแนะนำและข้อมูลของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย = summary of the advice and information services of the Thai packaging centre / Mayuree Paklamjeak...[et al.] 1991
โครงการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ จัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2556
โครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2550
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาโครงสร้างระบบพลังงาน ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / พิพัฒน์ นนทนาธรณ์...[และคนอื่นๆ] 2550
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การควบคุมผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน บริเวณพื้นที่วิกฤต เรื่อง งานควบคุมการแพร่ระบาดของผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีนบริเวณพื้นที่วิกฤต : รายงานขั้นต้น / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 582.567 สถบ 2541
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลความเข้มข้นสูงจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน = Research and development on rice sugar concentrating process by membrane technology / Athitan Timyamprasert 2020
โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนปฎิรูปที่ดินคลองม่วง จังหวัดสระบุรี : การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมในเขตปฎิรูปที่ดินคลองม่วง = research and technology for rural development in Khlong Muang land reform area : development and promotion of dairy farming in Khlong Muang land reform area / Soonthorn Duriyaprapan, Samard Chitnawasarn Duriyaprapan, Soonthorn 1988
โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนปฎิรูปที่ดินคลองม่วง จังหวัดสระบุรี : อิทธิพลของระยะปลูกและความสูงในการตัดต่อผลผลิตน้ำหนักแห้งของใบกระถินพันธุ์คันนิงแฮม (Leucaena leucocephala cv. Cunningham) = research and technology for rural development in Klong Muang land reform area : effect of spacing and cutting height on leafs yield of Leucaena (Leucaena leucocephala cv. Cunningham) / Samard Chitnawasarn, Soonthorn Duriyaprapan Chitnawasarn, Samard 1988
โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนปฎิรูปที่ดินคลองม่วง จังหวัดสระบุรี: การสาธิตปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพดที่ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดสระบุรี = research and technology for rural development in Klong Muang land reform area : demonstration on intercropping at Khlong Muang, Saraburi province / Parinya Vilairatana, Songkiat Visuttipitakul, Prayuth Kavilaves Vilairatana, Parinya 1987
โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนปฏิรูปที่ดินคลองม่วง จังหวัดสระบุรี : การประเมินผลความก้าวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม = evaluation on the progress of dairy farming programme / Soonthorn Duriyaprapan, Samart Jitnavasarn Duriyaprapan, Soonthorn 1985
โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนปฏิรูปที่ดินคลองม่วง จังหวัดสระบุรี : ผลผลิตและรายได้สุทธิของข้าวโพดและพืชถั่วในระบบการปลูกพืชเดี่ยวและพืชร่วมในปี 2527 2. อิทธิพลของวันปลูก = research and technology for rural development in Klong Muang land reform area : Yield and net income of maize and legumes under monocropping and intercropping systems in 1984 II. effect of planting date / Parinya Vilairatana, Songkiat Visuttipitakul Vilairatana, Parinya 1986
โครงการวิจัยและพัฒนาดินพรุเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม : การวิจัยการผลิตถ่านกัมมันต์จากดินพรุในห้องปฎิบัติการ = development of peat soil for utilization in industry : investigation on production of activated carbon from peat soils in laboratory / Kesara Nutalaya ... [et al.] 1988
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง : วิธีการผลิตกาวจากแป้งมันสำปะหลังและน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในระดับห้องปฏิบัติการ = development for cassava products : production of adhesive from tapioca starch and cashew nut shell liquid on laboratory scale / Kannika Sthapitanonda...[et al.] 1986
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง. วิธีการผลิตกาวจากแป้งมันสำปะหลังกับน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในระดับกึ่งโรงงานต้นแบบ = development for cassava products. production of adhesive from tapioca starch and cashew nut shell liquid on semi-pilot scale / Kannika Sthapitanonda...[et al.] 1986
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2530
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2532
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2556
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ ์เฉพาะทางจากพืชตระกูล Zanthoxylum ชาเมี่ยง และตะไคร้ต้น
โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย เครื่องหอมและเครื่อเทศ : การศึกษาประสิทธิภาพป้องกันยุงกัดของครีมตะไคร้หอม วท. / Sasithorn Wasuwat...[et al.] 1989
โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพร : การทดสอบคุณสมบัติฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราของสารสกัด Terpinen-4-ol จากไพล = development of the industrial production of pharmaceuticals from Thai traditional pharmacopoeia phase II : studies on antimicrobial and antifungal activities of terpinen-4-ol extracted from Zingiber cassumunar Roxb. / Sasithorn Wasuwat...[et al.] 1989
โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพร: การศึกษาการใช้ครีมสมุนไพรสกัดจากข่าในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของผิวหนังในคน = pharmaceuticals from medicinal plants: clinical study on antibacterial and antifungal activities of alpinia conchigera griff in skin infection / Patcharee Soonthornpalin...[et al.] Pharmaceuticals from medicinal plants: Clinical study on antibacterial and antifungal activities of Alpinia conchigera Griff in skin infection = 1986
โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพร: การศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของสารสกัดแสดงฤทธิ์จากสมุนไพรข่าลิง Alpinia condhigera Eriff = pharmaceuticals from medicinal plants : pharmacological study on the antibacterial and antifungal activity of active principles from alpinia conchigera griff / Sasithorn Wasuwat...[et al.] 1986
โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพร. การสกัด Oryzanol จากน้ำมันรำดิบขั้นกึ่งโรงงานต้นแบบ = pharmaceuticals from medicinal plants. the production of oryzanol from rice bran oil on semi-pilot scale / Sasithorn Wasuwat...[et al.] 1986
โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรระยะที่ 2 : โครงการย่อยที่ 4 สมุนไพรจากสะเดาอินเดียและราชดัด: การศึกษาคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อมาลาเรียเบื้องต้นของสารสกัดจากสะเดาอินเดีย (Azadirachta indica A. Juss) และราชดัด (Brucea amarissima Desv.) ในหนูเมาส์ = Jakkrapong Limpanussorn...[et al.] 1990
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบท : การปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก = research and technology for rural development industry: enhancement of technology for steel appliance industry development / Soravuth Judabong, Orachun Keawkangwal Judabong, Soravuth 1987
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบท : การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กของหมู่บ้านหนองอีเติ่ง = research and technology for rural development industry : a feasibility study on development of Nong-E-toeng's steel products / Kannika Cherdchai Cherdchai, Kannika 1988
โครงการวิจัยไผ่
โครงการศึกษา : กลยุทธ์ในการลดและควบคุมมลพิษของประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 7 / สถาบันวิจัยสภาวะแลดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 628.5 จฬล
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนระดับประเทศ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าผ่านโครงสร้างอาคารเพื่อการประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ = Study on the installation of lightning protection systems in building structural components for applicaiton to NHA's project / ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 699.887.2 มหว
โครงการศึกษาการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าผ่านโครงสร้างอาคารเพื่อการประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ = study on the installation of lightning protection systems in building structural components for applicaiton to NHA's project / ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สาขารองเท้าแฟชั่น / สถาบันไทย-เยอรมัน 2547
โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง)/ สถาบันไทย-เยอรมัน 2547
โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สาขาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ (เครื่องจักรบรรจุของเหลว) / สถาบันไทย-เยอรมัน 2547
โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สาขาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ (เครื่องจักรบรรจุของเหลว)/ สถาบันไทย-เยอรมัน 2547
โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สาขาเฟอร์นิเจอร์ (เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) / สถาบันไทย-เยอรมัน 2547
โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สาขาแม่พิมพ์ (การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก)/ สถาบันไทย-เยอรมัน 2547
โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรในภาคอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 336.244 สถบ 2549
โครงการศึกษาการหาสูตรและกรรมวิธีการผลิตคุ้กกี้มะพร้าว: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ : คุ้กกี้มะพร้าว (coconut cookies) = Auchareeya Kaewmuang, Boonluck Tupnacok Kaewmuang, Auchareeya 1991
โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รายงานฉบับสุดท้าย / บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์
โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทางกระบวนการจุลชีวะ : การผลิตอาหารสัตว์จากมันสำปะหลังและของเหลือทิ้งทางการเกษตร = protein enrichment of cassava for animal feeding : production on animal feed from cassava and agriculture by-products / Poonsook Atthasampunna...[et al.] 1990
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของพื้นที่เกาะช้าง / กรมควบคุมมลพิษ 2548
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเงาะ = feasibility study on marketing of rambutan's product process / Kulnatee Laohakul...[et al.] 2013
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางทะเลหมู่เกาะช้าง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 069:504.42 สถบ 2549
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสเชิงพาณิชย์ : รายงานฉบับสุดท้าย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท จีอีอี แมเนจเม้นท์ 2555
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 2538
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเชื้อเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และศึกษาแนวทางการกำหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark price) ที่ซื้อขายในเอเซีย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ สองจังหวะเป็นสี่จังหวะและติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงใน รถสามล้อเครื่องใช้งาน/ จินดา เจริญพรพาณิชย์, มนต์ศักดิ์ พิมสาร, พงษ์ศักดิ์ คำมูล จินดา เจริญพรพาณิชย์ 2550
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า = feasibility study of municipal solid wastes for electricity generation พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, สมเกียรติ คุณเผือก, อาริศรา ทะริยะ พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ 2550
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า = feasibility study of municipal solid wastes for electricity generation พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, สมเกียรติ คุณเผือก, อาริศรา ทะริยะ พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ 2550
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจสังคมของงานวิจัยและพัฒนา : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจสังคมของงานวิจัยและพัฒนา : งานศึกษาปัญหา, สร้างทางเลือกและกำหนดโครงการ = pre-feasibility study on various research works a socio-economic study : pre-feasibility study on socio-economic situation of various research and development works : problem identification, development of alternatives and programming / Kriangsak Siripongsaroj...[et al.] 1989
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา : รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ระยะออกแบบรายละเอียด / เสนอโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 628.16(593) สถบ 2534
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การศึกษาความเหมาะสม / เสนอโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2533
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะและกากของเสียในเขตสุขาภิบาลและการจัดทำแผนลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตพะเยา " การจัดทำแผนลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตพะเยา " รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร บริษัท โทดัส คอนซัลแท้นส์ จำกัด 2539
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะและกากของเสียในเขตสุขาภิบาลและการจัดทำแผนลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตพะเยา "การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะและกากของเสียในเขตสุขาภิบาล" รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร บริษัท โทดัส คอนซัลแท้นส์ จำกัด 2539
โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุผนังประหยัดพลังงานประเภทเชิงประกอบ (composite material) / ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 692.2 สถบ 2551
โครงการศึกษานิเวศวิทยา เพื่อการอนุรักษ์นกน้ำในทะเลสาบสงขลา; รายงานประจำปี 2522/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 598.2:502.3 วจย 2522
โครงการศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์นกน้ำในทะเลสาบสงขลา เล่ม 1 / สาขานิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 598.2:502.3 วจย
โครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อภาคพลังงานของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
โครงการศึกษาพัฒนาหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 633.815 ครง
โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารพื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 2547
โครงการศึกษาวัตถุกันเสียจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชน รายงานฉบับสมบูรณ์ = The Study of Herbal Preservatives in Community Chilli-paste รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล...[และคนอื่นๆ]
โครงการศึกษาวัตถุกันเสียจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชน รายงานฉบับสมบูรณ์ = the study of herbal preservatives in community chilli-paste รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล...[และคนอื่นๆ]
โครงการศึกษาวิจัยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน = Research of innovation technologies disaster prevention is applied to design and construction of residential development project in the area of NHA to support AEC (ASEAN community) / โดย บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง 728.12 บรษ 2557
โครงการศึกษาวิจัยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน = research of innovation technologies disaster prevention is applied to design and construction of residential development project in the area of NHA to support AEC (ASEAN community) / โดย บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง 2557
โครงการศึกษาวิจัยการสึกกร่อนของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกิดจากน้ำทะเล : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ = study on deterioration of RC building in marine environment / ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 620.193 มหว 2551
โครงการศึกษาวิจัยการเสริมความแข็งแรงโครงสร้างอาคารที่มีอยู่เดิมของการเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับภัยแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต = Research and study on strengthening existing buildings for resisting earthquakes in NHA project / บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนท์แอนด์เทรนนิ่ง 69.059.3:624.159.14 บรษ 2558
โครงการศึกษาวิจัยการเสริมความแข็งแรงโครงสร้างอาคารที่มีอยู่เดิมของการเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับภัยแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต = research and study on strengthening existing buildings for resisting earthquakes in NHA project / บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนท์แอนด์เทรนนิ่ง 2558
โครงการศึกษาวิจัยปัญหาการเสื่อมสภาพจากความคงทนของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการวิเคราะห์สาเหตุพร้อมกำหนดมาตรฐานวิธีการตรวจสอบและการแก้ไข = a research project : standard methodology for inspecting damages of reinforced concrete buildings by durability problems with cause analysis and solving strategies / ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 69.01:693.55 มหว 2553
โครงการศึกษาวิจัยออกแบบระบบระบายและกำจัดน้ำทิ้งของเทศบาลเมืองนครปฐม วท. 2524
โครงการศึกษาวิจัยออกแบบระบบระบายและกำจัดน้ำทิ้งของเทศบาลเมืองนครปฐม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2524
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับรูปแบบทางธุรกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคตของการเคหะแห่งชาติ = Research and development porject on environmentally friendly innovation and finished goods applications to support NHA's future housing development business model / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 728.1:691 มหว
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับรูปแบบทางธุรกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคตของการเคหะแห่งชาติ = research and development porject on environmentally friendly innovation and finished goods applications to support NHA's future housing development business model / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบจัดทำเครื่องมือตรวจวัดควัน ระบบวัดความทึบแสงต้นแบบ (Opacity Meter) ระยะที่ 1 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / กรมควบคุมมลพิษ 2550
โครงการศึกษาศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่าและแนวทางการใช้ประโยชน์พลังงานขยะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2554
โครงการศึกษาสารรมธรรมชาติและเทคนิคการจุ่มดอกเพื่อกำจัดเพลี้ยไฟและหอยทากในกล้วยไม้ส่งออก
โครงการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเมืองหลักชลบุรี (รายงานสรุป) วท. 2528
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบ ระบบระบายน้ำ กำจัดน้ำทิ้ง และกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลเมืองลำปาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2523
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบ ระบบระบายน้ำกำจัดน้ำทิ้ง และกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลำปาง : บทสรุปสำหรับนักบริหาร เสนอต่อเทศบาลเมืองลำปาง 628.21+628.4.042 วจย
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล marine ecotourisn : เอกสารประกอบการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2542 ณ โรงแรมเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2541
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบระบบระบายน้ำ กำจัดน้ำทิ้ง และกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลำปาง วท. 2528
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบระบบระบายน้ำ กำจัดน้ำทิ้ง และกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลำปาง 2528 วท. 2528
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรณีศึกษา ภาคตะวันออก) = program and project formulation for R & D TISTR / Kriangsak Siripongsaroj...[et al.] 2007
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการศึกษาตามโครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การศึกษาเรื่องดินและระบบการเกษตร ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร และคณะ 2524
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือตามเส้นทางแม่น้ำโขงในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 910.4 สถบ 2541
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือตามเส้นทางแม่น้ำโขงในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2541
โครงการศึกษาเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรหญ้าดอกขาวชนิดแคปซูลในการเลิกบุหรี่ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = efficacy of Vernonia cinerea for smoking cessation in Thai active smokers วันดี ไตรภพสกุล, ฉันชาย สิทธิพันธุ์ วันดี ไตรภพสกุล 2554
โครงการศึกษาเรื่องราวของเต่าทะเลและงูทะเลในย่านทะเลแหลมมลายู และน่านน้ำใกล้เคียง
โครงการศึกษาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟม / ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา เพื่อการเพิ่ม Value Creation อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ระยะที่ 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 577.1 สถบ 2551
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ระยะที่ 3 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ระยะที่ 3 (กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมกรดอินทรีย์และกรดอะมิโน) / สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 577.1 สถบ 2552
โครงการศึกษาแนวทางการลดการสูญเสียอาหารในภาคการผลิตทางการเกษตรของไทย : กรณีศึกษาผักสด กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2558
โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและลดการเกิดหมอกควัน = Supply chain management of agricultural residues for using as fuel and smog reduction จัดทำโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ศูนย์วิจัยการเผากากของเสียและศูนย์วิจัยนโยบายอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555
โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและลดการเกิดหมอกควัน = supply chain management of agricultural residues for using as fuel and smog reduction จัดทำโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ศูนย์วิจัยการเผากากของเสียและศูนย์วิจัยนโยบายอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555
โครงการศึกษาแนวทางพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / รพีพร สุทาธรรม...[และคนอื่นๆ] 613.2.002.25 รยง 2556
โครงการศึกษาแนวทางพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / รพีพร สุทาธรรม...[และคนอื่นๆ] 2556
โครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เสนอโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ = Pilot planning studies project for surin province/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 338.984.3(593-3สร) วจย
โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ๑แผนพัฒนาจังหวัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2526
โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2526
โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ๓ คู่มือการวางแผน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2526
โครงการศึกษาและวิจัยวิธีการและมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซล = study and research on method and standard of biodiesel quality analysis / Amornrat Suemanotham, Lalita Attanatho, Panida Siribangkerdpol Suemanotham, Amornrat 2005
โครงการศึกษาและวิจัยสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล = study and research on catalyst in biodiesel production / Lalita Attanatho, Panida Siribangkeadpol and Peesamai Jenvanitpanjakul Attanatho, Lalita 2005
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รายงานสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2541
โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาวะการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศในประเทศไทย สุดา ศิริกุลวัฒนา
โครงการศึกษาและออกแบบระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม : ระบบและวิธีการ/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 681.518:930.26:502.3 สถบ 2537
โครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแบบครบวงจร = Biological diversity management model centre / Chatrudee Suwannachart [et al.] (CONFIDENTIAL) Chatrudee Suwannachart 2021
โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 สาขาอุตสาหกรรม / นำเสนอโดย สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552
โครงการส่งเสริมผลิตถั่วเหลือง
โครงการสร้างความเชื่อมโยงเชิงธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2544 / กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 5/6:338.4 สถบ 2544
โครงการสัมมนาวิชาการจัดการความรู้ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 2546
โครงการสามปี (2511-2513) เรื่องการทดลองป้องกันกำจัดหญ้าขจรจบ ฤกษ์ ศยามานนท์
โครงการสำนักงานใหญ่ วท. หลักสี่ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2537
โครงการสำรวจการใช้พืชวัตถุดิบเพื่อการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากพืชสมุนไพร / ธเนส เตชะเสน...[และคนอื่นๆ]
โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียเมืองหลักชลบุรี วท. 2529
โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมของระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียเมืองนครปฐม / สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 628.21 วจย 2531
โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก : ร่างรายงานฉบับสุดท้าย / ศูนย์บริการวิศวกรรมที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 627.51 วจย 2531
โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก : ร่างรายงานฉบับสุดท้าย/ ศูนย์บริการวิศวกรรมที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 627.513 วจย 2531
โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำจังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก เล่ม 1 : สรุปสำหรับผู้บริหาร วท. 2531
โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลในชั้นหินปูน พื้นที่ 2 จังหวัดลพบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ = groundwater exploration and mapping of limestone aquifer project: area 2 Lop Buri, final report / บริษัท เอทอปเทคโนโลยี 2550
โครงการหมออาสาหมู่บ้าน
โครงการหลวง / ต้น คงเจริญ ...[และคนอื่นๆ] 929.7(593).017 ครง 2542
โครงการหลวง / มูลนิธิโครงการหลวง 929.7(593).017 ครง 2538
โครงการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานทดแทน = สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี การปรับปรุงคุณภาพน้ำในบริเวณพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 2538
โครงการเคลื่อนย้ายและตั้งชุมชนใหม่ ในพื้นที่ราชพัสดุ ต.คลอง5 อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี ฉบับผลการศึกษาเบื้องต้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1984
โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก : รายงานฉบับสมบูรณ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558
โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557
โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่1) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2553
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนภายใต้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 684.4 ศนย
โครงการเพิ่มผลิตภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมโดยการใช้ระบบประเมินสมรรถนะบุคคล นำเสนอโดย สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552
โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2554
โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน / คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 338.43.633.18 มหว 2554
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก / กรมควบคุมมลพิษ 504.06:639.512 กรม
โครงการโภชนาการเพื่อสุขภาพในชนบท 1 ธ.ค. 2519 ถึง 30 พ.ย. 2520
โครงการโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนแบบครบวงจร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...[และคนอื่นๆ]; ปิยะรัตน์ เซ้าซี้, บรรณาธิการ 662.63 ครง 2551
โครงการใช้ประโยชน์และกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร "การศึกษาจุลินทรีย์ในป่านศรนารายณ์"
โครงการใช้ประโยชน์และกำจัดวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร = Utilization and disposal of agroindustrial waste/ สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 63.004.8 วจย
โครงการใช้ประโยชน์และกำจัดวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร = utilization and disposal of agroindustrial waste / สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงร่างเริ่มต้นกระบวนการวัฏจักรชีวิตซอฟต์แวร์ - แบบจำลองการอ้างอิงกระบวนการและแบบจำลองการประเมินกระบวนการ = Software life cycle processes initial profile - process reference model and process assessment model สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2555
โครงร่างเริ่มต้นกระบวนการวัฏจักรชีวิตซอฟต์แวร์ - แบบจำลองการอ้างอิงกระบวนการและแบบจำลองการประเมินกระบวนการ = software life cycle processes initial profile - process reference model and process assessment model สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2555
โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม / สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โครงสร้างของบรรยากาศและการสมดุลของพลังงานรังสีระบบนิเวศป่าไม้ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช = the atmospheric structure and radiation of a forest ecosystem at Sakaerat environmental research station / Somsak Supornrat Supornratana, Somsak 1977
โครงสร้างราคาน้ำมัน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
โครงสร้างและคุณสมบัติของภาชนะบรรจุผลไม้และผักในประเทศไทย = structure and properties of container for fruits and vegetables in Thailand / 1984
โครงหลังคาในระบบ Gangnail/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการก่อสร้างแห่งชาติ 69.024.8 ศนย 2516
โครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง = High performance liquid chromatography (HPLC)/ สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์ สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์ 543.544 หลย 2525
โคลัมเบียม - แทนทาลัม/ อกนิษฐ์ สุวรรณสิงห์ อกนิษฐ์ สุวรรณสิงห์ 622.346.5/.6 สวร 2529
โฆษณาธุรกิจ = advertising 2003 : advertising agency, production house, media marketin / บรรณาธิการ, ประสิทธิ์ มริตตนะพร อ 058.7:659.1 ฆษณ 2546
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป = instant rice porridge (congee) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
โซ่อุปทานสินค้าเกษตร การบริหารโซ่อุปทานสุกรด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ / กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม, ศุภชัย ปทุมนากุล ศุภชัย ผิวทองงาม 636.4:338.439.62 ผวท 2556
โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม = Sodium hydroxide for industrial uses / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม = sodium hydroxide for industrial uses / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
โต๊ะเทเบิลเทนนิส = Table tennis tables / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
โต๊ะเทเบิลเทนนิส = table tennis tables / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
โทรเลขนิเทศ
โนนี่ พืชมหัศจรรย์แห่งยุค 2001 = noni / สุรชัย ชาครียรัตน์ สุรชัย ชาครียรัตน์ 582.972:615.322 ชคร 2544
โบราณสถานและอนุสาวรีย์สำคัญกรุงรัตนโกสินทร์
โปรแกรมการฝึกอบรม 2517
โปรแกรมจัดการคลีนิค 1.0 = accusoft clinic manager version 1.0 / บริษัทแอ๊กคิวซอฟท์ Standard edition 2549
โปรแกรมพจนานุกรมฉบับห้องสมุด แปล 4 ทาง ทั้งไทยและอังกฤษ = popular dictionary 4 in 1 library / วิทย์ เที่ยงบุรณธรรม วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 2546
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินและชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น Soil View 2.0 / กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร จัดทำโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : กรุงเทพฯ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : ชัยนาท/ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : นครนายก / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : นนทบุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : ปทุมธานี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : พระนครศรีอยุธยา / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : ลพบุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : สระบุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : สิงห์บุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : สุพรรณบุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคกลาง : อ่างทอง / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันตก : นครปฐม / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน land plan 3.0 ภาคตะวันตก : ประจวบคีรีขันธ์ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันตก : ราชบุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันตก : สมุทรสงคราม / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันตก : สมุทรสาคร / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันตก : เพชรบุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออก : จันทบุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออก : ฉะชิงเทรา / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออก : ชลบุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออก : ตราด / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออก : ระยอง / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออก : สมุทรปราการ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออก : สระแก้ว / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ชัยภูมิ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครพนม / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา (1) / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา (2) / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บุรีรัมย์ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาสารคาม / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มุกดาหาร / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ยโสธร / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศรีสะเกษ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สกลนคร / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สุรินทร์ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองบัวลำภู / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อำนาจเจริญ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุบลราชธานี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : เชียงใหม่ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : เพชรบูรณ์ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : กำแพงเพชร / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : ตาก / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : นครสวรรค์ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : น่าน / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : พะเยา / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : พิจิตร / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : พิษณุโลก / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : ลำปาง / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : ลำพูน / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : สุโขทัย / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : อุตรดิตถ์ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : อุทัยธานี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : เชียงราย / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : แพร่/ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : กระบี่ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : ชุมพร / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : ตรัง / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : นราธิวาส / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : ปัตตานี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : พังงา / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : พัทลุง / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : ภูเก็ต / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : ยะลา / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : ระนอง / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : สงขลา / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : สตูล / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน Land Plan 3.0 ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 2545
โปรโตซัวในแหล่งน้ำจืด = freshwater protozoa / บพิธ จารุพันธุ์, นันทพร (วรวุฒิพงษ์) จารุพันธุ์ บพิธ จารุพันธุ์ 593.1-032.25 จรพ 2539
โพรไบโอติก Probiotic ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ICPIM) 2563
โพลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน = general purpose two - package polyurethane coating / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
โพลิเอทิลีนเรซิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
โฟเลทในอาหารไทย / ภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนกุล ภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนกุล
โภชนาการกับผัก / รัชนี คงคาฉุยฉาย, ริญ เจริญศิริ รัชนี คงคาฉุยฉาย 612.39:635 คงค 2554
โภชนาการและการวางแผนงานในระดับชาติ (Nutrition and National Planning Workshop) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา วันที่ 16-27 ตุลาคม 2515 พร้อม พานิชภักดิ์
โมบายแอปพลิเคชัน Mobile Application กองพัฒนาระบบดิจิทัล
โมเลทรอนิกส์ – เมื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำงานระดับ โมเลกุล (ตอนที่ 2) / ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ เกิดเจริญ, ธีรเกียรติ์
โมเลทรอนิกส์ : เมื่ออิเลคทรอนิกส์ทำงานระดับโมเลกุล / ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ เกิดเจริญ, ธีรเกียรติ์
โรคกรดไหลย้อน / สุเทพ กลชาญวิทย์; บรรณาธิการ 616.33-008.1 รคก 2553
โรคกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีตกลม = disease of tiger shrimp (Penaeus monodon) reared in circular concrete tank / สิทธิ บุณยรัตผลิน ...[และคนอื่น ๆ] 2532
โรคภัยไกลหมอ/ ว. จีนประดิษฐ์ ว. จีนประดิษฐ์ 615.322:615.89(593) จนป 2540
โรคมะม่วง (ฉบับที่ 6) รศ. นิพนธ์ วิสารทานนท์ 2542
โรคมะม่วง โครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ เอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการหลักสูตร "หมอพืช-ไม้ผล" ฉบับที่ 6 ร.ศ. นิพนธ์ วิสารทานนท์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรคยาสูบเมืองไทย มานพ แก้วกำเนิด
โรคระบาดที่เกิดจากไวรัสชนิดใหม่ในปลากะรังที่เลี้ยงในประเทศไทย = iridovirus-like infection in grouper, Epinephelus malabaricus, cultured in Thailand / เยาวนิตย์ ดนยดล, สถาพร ดิเรกบุษราคม และ สิทธิ บุญยรัตผลิน เยาวนิตย์ ดนยดล 2537
โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ พิสุทธิ์ เอกออำนวย พิสุทธิ์ เอกออำนวย 5 2559
โรงงานของท่านกับความสำเร็จของท่าน จตุพล ชมภูนิช จตุพล ชมภูนิช
โรงงานผลิตกะทิสำเร็จรูป = Coconut milk factory / Chote Vimolchalao (CONFIDENTIAL) Vimolchalao, Chote 1979
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 2009 / บรรณาธิการ, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด 658.5 รงง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ / บรรณาธิการ, สุเมธ พีรวุฒิ, เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ 658.5 รงพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 2551 / บรรณาธิการ, ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 658.5 รงพ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ / สุวพันธ์ นิลายน สุวพันธ์ นิลายน 621.311.25 นลย 2554
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์น่ากลัวจริงหรือ / เรียบเรียงโดย สุชาติ สุภาพ สุชาติ สุภาพ 621.311.25 สภพ 2554
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชัน 2550
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โลกกว้างของยางเส้นกลมๆ บริษัท เจ เอส แอล 2550
โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (คู่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์)/ วาสนา สุขกระสานติ วาสนา สุขกระสานติ 681.31 สขก พิมพ์ครั้งที่ 2 2540
โลกทัศน์จากดาวเทียมธีออส = Space vision from THEOS / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 629.783 สนก 2553
โลกทัศน์จากดาวเทียมธีออส = space vision from THEOS / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2553
โลกแห่งน้ำ = The world of water / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 551.311.2 สนก 2555
โลกแห่งน้ำ = the world of water / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2555
โลจิสติกส์เพื่อการผลิต และการจัดการดำเนินงาน = manufacturing logistics and operation management / คำนาย อภิปรัชญาสกุล คำนาย อภิปรัชญาสกุล 65.012.34 อภป พิมพ์ครั้งที่ 2 2549
โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน : กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร = logistics and supply chain management : strategy for cost reduction and profit increasing / คำนาย อภิปรัชญาสกุล คำนาย อภิปรัชญาสกุล 65.012.34 อภป พิมพ์ครั้งที่ 2 2550
โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน "กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด" = logistics and supply chain management : strategy for cost reducing and profit increasing / คำนาย อภิปรัชญาสกุล คำนาย อภิปรัชญาสกุล 65.012.34 อภป 2546
โลหะบัดกรีไร้ตะกั่ว = lead - free solder metal / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
โลหะวิทยา เล่ม 1 = engineering physical metallurgy / ประกอบ บุญยงค์ ประกอบ บุญยงค์ 669 บญย พิมพ์ครั้งที่ 4 2528
โลหะวิทยาเบื้องต้นและวัสดุวิศวกรรม/ เรียบเรียงโดย จงกล รัตสุข จงกล ผู้เรียบเรียง รัตสุข 669 รตส 2525
โลหะเจือสำหรับบัดกรี - ส่วนประกอบทางเคมีและรูปแบบผลิตภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2558
โสกอีสาน (โฉลกอีสาน) / อุษา กลิ่นหอม, รัชนี จันทร์เกษ, ยงยุทธ ตรีนุชกร 615.89 สกอ 2551
โสดแสนสุข ชีวิตอิสระ / อัจฉรา โยมสินธุ์ อัจฉรา โยมสินธุ์ 330.567.25 ยมส 2558
โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2556
โอกาสและแนวทางในการลงทุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย,กองเศรษฐกิจเทคโนโลยี 2533
โอวาทของท่านเหลี่ยวฝาน
โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ เวอร์ชั่น 2.1 สำหรับ วินโดวส์ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 2550
ใครว่าโลกกลม = The world is flat : a brief history of the twenty-first century / โทมัส ฟรีดแมน ; แปลโดย รอฮีม ปรามาท, พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ โทมัส ฟรีดแมน 316.42:658 ฟรด ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา (release 3.0) 2550
ใครว่าโลกกลม = the world is flat : a brief history of the twenty-first century / โทมัส ฟรีดแมน ; แปลโดย รอฮีม ปรามาท, พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ โทมัส ฟรีดแมน ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา (release 3.0) 2550
ใครว่าโลกกลม เล่ม 2 = The world is flat : a brief history of the twenty-first century / โทมัส ฟรีดแมน ; แปลโดย รอฮีม ปรามาท, พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ โทมัส ฟรีดแมน 316.42:658 ฟรด 2006
ใครว่าโลกกลม เล่ม 2 = the world is flat : a brief history of the twenty-first century / โทมัส ฟรีดแมน ; แปลโดย รอฮีม ปรามาท, พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ โทมัส ฟรีดแมน 2006
ใครว่าโลกกลม เล่ม 3 (เล่มจบ) = The world is flat : a brief history of the twenty-first century / โทมัส ฟรีดแมน ; แปลโดย รอฮีม ปรามาท, พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ โทมัส ฟรีดแมน 316.42:658 ฟรด 2549
ใครว่าโลกกลม เล่ม 3 (เล่มจบ) = the world is flat : a brief history of the twenty-first century / โทมัส ฟรีดแมน ; แปลโดย รอฮีม ปรามาท, พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ โทมัส ฟรีดแมน 2549
ใครเอาเนยแข็งของฉ้นไป = who moved my cheese? / สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; ประภากร บรรพบุตร, แปล สเปนเซอร์ จอห์นสัน 159.91 จอห พิมพ์ครั้งที่ 37 2558
ใช้คน 2 คนให้ได้ผลเท่า 7 คน = full engagement / ไบรอัน เทรซี่ ; พรเลิศ อิฐฐ์, อรพิน ผลพนิชรัศมี, ผู้แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, บรรณาธิการ ไบรอัน เทรซี่ 658.3:331.101.262 ทรซ 2557
ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 929.7(593).017 จฬล 2550
ในดวงใจนิรันดร์ น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นิตยสาร ดิฉัน และ บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น 2551
ในหลวงกับงานช่าง/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 929.7(593).071:62 จฬล 2530
ใบยาสูบคืนรูปและใบยาสูบเทียม = reconstituted tobacco and tobacco substitutes / Amornrat Swatditat Swatditat, Amornrat 1976
ใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Java Script/ ทวีชัย หงษ์สุมาลย์, สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ; บรรณาธิการ, กฤษณะ สถิตย์ ทวีชัย หงษ์สุมาลย์ 681.324 หงษ 2544
ไก่ไข่ ภูวนาถ นนทรีย์
ไก่ไข่ ไข่ไก่ บริษัท เจ เอส แอล 2550
ไขข้อสงสัย "ประกันภัยงานก่อสร้าง" กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา 368.690:69 ตนธ
ไขข้อสงสัย ประกันภัยงานก่อสร้าง กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา 2561
ไข่นกกระทา = Quail egg / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2548
ไข่นกกระทา = quail egg / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2548
ไขปริศนาปลากระป๋อง บริษัท เจ เอส แอล 2548
ไขปริศนาพฤษาพรรณ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
ไขปัญหายาไทย สมุนไพรรักษาโรค ชุดที่ 1/ ส. เปลี่ยนสี; บรรณาธิการ, ประพันธ์ ผลเสวก, พิมพ์ใจ สิทธิสุรศักดิ์ ส. เปลี่ยนศรี 615.3 ปลย พิมพ์ครั้งที่ 5 2543
ไขปัญหายาไทย สมุนไพรรักษาโรค ชุดที่ 2 / ส. เปลี่ยนศรี ; พิมพ์ใจ สุทธิสุรศักดิ์, บรรณาธิการ ส. เปลี่ยนศรี 615.3 ปลย พิมพ์ครั้งที่ 4 2543
ไขปัญหารักษาสุขภาพ/ บริษัทรีดเดอร์สไดเจสท์ 613/614:615-085 บรษ พิมพ์ครั้งที่ 2. 2542
ไขมันจากเมล็ดกระบก : ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย สุนันทา รามัญวงศ์ 2521
ไขมันจากเมล็ดกระบก : ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย สุนันทา รามัญวงศ์ 2521
ไข่มุกของล้ำค่า ใต้ฝาหอย ตอน 1-2 บริษัท เจ เอส แอล 2552
ไข้หวัดนก = Avian-flu virus [sound recording] / กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ไข่เป็ด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2548
ไข่ไก่ = hen egg / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2548
ไข่ไก่ = hen egg สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2553
ไคติน - ไคโตซานสำหรับรักษาแผล = Chitin - chitosan strip for wound healing
ไคติน = Chitin / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2550
ไคโตซาน = Chitosan / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2550
ไซเตส (CITES) กับประเทศไทย
ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม = disodium hydrogen phosphate for industrial use / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
ไดโนเสาร์ ตะลุยโลกล้านปี บริษัท เจ เอส แอล 2548
ไทยแลนด์ บีสซิเนสเพจเจส ฉบับปีที่ 17 (ปี 2012-2014) = Thailand business pages / บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น อ 058.7(593):6 บรษ 2556
ไทยแลนด์ บีสซิเนสเพจเจส ฉบับปีที่ 17 (ปี 2012-2014) = Thailand business pages / บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น 2556
ไนซิน : วัตถุกันเสียจากธรรมชาติ = Nisin : natural preservatives อรัญญา มิ่งเมือง อรัญญา มิ่งเมือง 2550
ไนทรัสออกไซต์ทางการแพทย์ = medical nitrous oxide สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2555
ไนเตรท ไนไตรท์ และสารประกอบเอ็น-ไนโตรโซ = nitrate, nitrite and N-nitroso compounds / กองจัดการสารอันตรายและการของเสีย กรมควบคุมมลพิษ พิมพ์ครั้งที่ 2 2541
ไนเตรท ไนไตรท์ และสารประกอบเอ็น-ไนโตรโซ = nitrate, nitrite and N-nitroso compounds/ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 615.916'1:546.173/.175 สนก
ไบโอดีเซล / กรมอู่ทหารเรือ
ไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงจากพืช / กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร 2547
ไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว = biodiesel for high-speed engines / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
ไบโอโพลีเมอร์กับการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ / ชินวัฒน์ ทองชัช ชินวัฒน์ ทองชัช 2548
ไปรษณียนิเทศ
ไพโรไลซีสของเมล็ดสบู่ดำ / วิทยา ปั้นสุวรรณ วิทยา ปั้นสุวรรณ
ไฟฟ้า-แม่เหล็ก = electromagnetism โดยความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
ไฟฟ้าเคมีเชิงบูรณาการ = integrated electrochemistry โดยความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
ไฟแช็กก๊าซ = gas lighters สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2542
ไฟแช็กก๊าซ = gas lighters สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2553
ไฟไนต์เอลิเมนต์อย่างง่ายพร้อมซอฟแวร์ = easy finite element / ปราโมทย์ เดชะอำไพ, สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช ปราโมทย์ เดชะอำไพ 62:681.3.06 ดชอ 2548
ไม้กฤษณา...ไม้เงินล้าน / บรรณาธิการ, สมโพธิ์ นูพัฒน์ 582.865 มกฤ
ไม้ขีดไฟ = matches / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2548
ไม้ขีดไฟใกล้ฝั่ง บริษัท เจ เอส แอล 2549
ไม้จิ้มฟัน = Toothpicks / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
ไม้จิ้มฟัน = toothpicks / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
ไม้ดอกหอม เล่ม 1/ ปิยะ เฉลิมกลิ่น, ผู้เรียบเรียง; อภิชัย อิงควุฒิ, อภิรักษ์ สุขสัย, ถ่ายภาพ; อฤชร พงษ์ไสว, บรรณาธิการ 635.71 มดอ พิมพ์ครั้งที่ 4 2542
ไม้ดอกหอม เล่ม 2/ ปิยะ เฉลิมกลิ่น, ผู้เรียบเรียง; อภิชัย อิงควุฒิ และ อภิรักษ์ สุขสัย, ถ่ายภาพ; อฤชร พงษ์ไสว, บรรณาธิการ 635.71 มดอ พิมพ์ครั้งที่ 5 2543
ไม้ดอกหอม เล่ม 3/ ปิยะ เฉลิมกลิ่น, ผู้เรียบเรียง; อภิชัย อิงควุฒิ, ถ่ายภาพ; อฤชร พงษ์ไสว, บรรณาธิการ 635.71 มดอ พิมพ์ครั้งที่ 2 2543
ไม้ดอกหอมสีขาว 2 / วชิรพงศ์ หวลบุตตา, เรียบเรียง 635.71 มดอ พิมพ์ครั้งที่ 8 2547
ไม้ดอกหอมในป่าสะแกราช / ปิยะ เฉลิมกลิ่น, จิรพันธ์ ศรีทองกุล และ อนันต์ พิริยะภัทรกิจ ปิยะ เฉลิมกลิ่น 582.4 ฉลม 2548
ไม้ดอกและไม้ประดับ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ/ อ 582.5 : 635.9 มดอ 2536
ไม้ดอกไม้ประดับ/ สมสุข มัจฉาชีพ สมสุข มัจฉาชีพ อ 635.051:635.9 มจฉ พิมพ์ครั้งที่ 1 2536
ไม้ต้นในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส = Tree flora in peat swamp area Narathiwat Province/ ชวลิต นิยมธรรม ชวลิต นิยมธรรม อ 581.9(593):634.0.891 นยม
ไม้ต้นในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส = tree flora in peat swamp area Narathiwat province / ชวลิต นิยมธรรม ชวลิต นิยมธรรม
ไม้ต้นในสวน = Trees in the garden/ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ 633.88 องค พิมพ์ครั้งที่ 1 2542
ไม่ต้องฉลาดก็มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น / โคมิยะ คาสุโยชิ ; ทินภาส พาหะนิชย์, ผู้แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, บรรณาธิการ โคมิยะ คาสุโยชิ 658.3 คมย 2557
ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของไทย ตอนที่ 1/ กองค้นคว้า กรมป่าไม้ อ 581.6(593) ปม 2515
ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของไทย ตอนที่ 2/ ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้ อ 581.6(593) ปม 2518
ไม้นามตามถิ่น / มูลนิธิสวนหลวง ร.9 581.9 มลน 2547
ไม้ประดับ สมุนไพรหายาก/ นายเกษตร 633.88 นยก 2544
ไม้ประดับดูดสารพิษ / คมสัน หุตะแพทย์ คมสัน หุตะแพทย์ 635.9 หตพ พิมพ์ครั้งที่ 2 2550
ไม้ป่า - ไม้บ้าน : สะเดา ต้นไม้เอนกประโยชน์ / สุปิยา พรหมนาม สุปิยา พรหมนาม
ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1 = wild trees in Thailand 1 / เอื้อมพร วีสมหมาย, ปณิธาน แก้วดวงเทียน เอื้อมพร วีสมหมาย อ 581.9(593) วสม 2547
ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว: ไม้สัก = Solid wood flooring strips with finger jointing: teak / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว: ไม้สัก = solid wood flooring strips with finger jointing: teak / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2547
ไม้ฟืน = fuelwood / โดย วิชนี บุญญะปฏิภาค วิชนี บุญญะปฏิภาค 2545
ไม้มงคล/ หลวงบุเรศบำรุงการ หลวง บุเรศรบำรุงการ 634:72 บรศ 2511
ไม้ยางพารา, ทรัพยากรที่รัฐบาลควรเร่งรัดนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้น เสริมลาภ วสุวัต
ไม้ยางพาราแปรรูป = Rubber wood sawn timber สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
ไม้ยางพาราแปรรูป = Rubberwood sawn timber สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
ไม้ยางพาราแปรรูป = rubber wood sawn timber สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
ไม้ยางพาราแปรรูป = rubberwood sawn timber สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
ไม้อัดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ไม้อัดจากเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าว) = plywood made from agricultural waste (plywood made from durian skin and coconut fiber) 2003
ไม้เทเบิลเทนนิส = Table tennis racket สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
ไม้เทเบิลเทนนิส = table tennis racket สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
ไม้เมืองไทย/ สมพันธ์ ปานะถึก สมพันธุ์ ปานะถึก 633.88(593) ปนถ
ไม้เลื้อยป่า 1/ อฤชร พงษ์ไสว; ถ่ายภาพ, อภิรักษ์ สุขสัย อฤชร พงษ์ไสว อ 635.9:635.053 พงษ 2543
ไม้แบดมินตัน = badminton rackets สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2553
ไมโครซอฟต์แอกเซล 2 สำหรับวินโดวส์ (Microsoft Access 2 สำหรับวินโดว์ส) / วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา, ปิยะ นิมิตยงสกุล, ผู้เรียบเรียง 2538
ไมโครซอฟต์แอกเซส สำหรับวินโดวส์ 95 สเต็ปบายสเต็ป
ไมโครโปรเซสเซอร์ พิมพ์ครั้งที่
ไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 : ทฤษฏีและปฏิบัติ / สะงวรศิลป์ 621.3.049.77 สงว
ไม้ไผ่ในญี่ปุ่น ถนอม เปรมรัศมี
ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช = white spirit for paints and varnish / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2550
ไวน์ฝรั่งเศส / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม กมลศักดิ์ ตั้งธรรมเนียม 663.2/.5 ตงธ พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขปรับปรุงใหม่ 2540
ไวเทลโลจีนินของปลากะรัง = Vitellogenin of grouper (Epinephelus malabaricus) / ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ 2538
ไส้กรอกฮอตดอก = hot dog sausages / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
ไส้กรอกเวียนนา = Vienna sausages / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
ไส้กรอกเวียนนา = Vienna sausages / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
ไส้กรอกแฟรงก์เฟอร์เตอร์ = frankfurter sausages / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
ไส้กรอกโบโลนญา = bologna sausages / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม = Turbidity filter cartridges for drinking water filters สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม = turbidity filter cartridges for drinking water filters สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551
ไส้ดินสอดำ = black leads สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2554
ไส้ดินสอดำ = black leads สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2554
ไส้ดินสอสี (แก้ไขครั้งที่ 1) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2549
ไส้ปากกาลูกลื่น = ball - point pen refills สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552
ไส้ปากกาลูกลื่น = ball point pen refills สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
ไหมไทย : กลุ่มบริษัทจุลไหมไทย จำกัด บริษัท เจ เอส แอล 2548
ไหมไทย สายใยแผ่นดิน = Thai silk : cultural heritage / สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 677.37(593) สถบ 2552
ไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น / สม สุจีรา สม สุจีรา 294.3:5 สจร พิมพ์ครั้งที่ 46 2551
ไฮโดรเจน : พลังงานสมบูรณ์แบบ
 <<    1  ...  936  937  938  939  940  ...  992    >>
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300