Alphabetical search

Search

 <<    1  2  3  4  5  ...  992    >>

Results 41 to 60 of 19824

Title Author Call No. Edition Date of publication
.เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่มที่ 6 ศบอ. 2522
.เอกสารปผระกอบการอบรมถ่ายทอดโนโลยีเนื่องในโอดกาสครบรอบ 39 ปี ศบท. 2545
.เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการผลิตมอเตอร์ประสิทธิสูง ศทม. 2545
.เอกสารวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1_2524 มะม่วงหิมพานต์ ธนาคารกสิกรไทย 2524
.แผนหลัก โครงการพัฒนาที่อาศัยในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา สาขาวิจัยการก่อสร้าง 1982
.แผนหลัก โครงการพัฒนาที่อาศัยในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา สาขาวิจัยการก่อสร้าง 1982
.แผนแม่บท เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ วว. 2543
'84 Japan Packaging Design 621.798(520) N5 1984
'ANALAR' standards for laboratory chemicals REF 543-4 A5 6th
"การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการนำความรู้ไปใช้ต่อยอด (Knowledge Application) ปี 2558 เรื่อง การเขียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร " ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ กลุ่ม พย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2558
"การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการนำความรู้ไปใช้ต่อยอด (Knowledge Application) ปี 2558 เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้และการนำส่งเอกสารเพื่อขอคำอนุมัติดำเนินการฟ้องคดี " กองกฎหมาย สังกัดผู้ว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2558
"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดสี"/ ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 535.6 กรม พิมพ์ครั้งที่ 2 2542
"คาร์บอนเครดิต" ลดก๊าซเรือนกระจก ทำอย่างไรไม่ให้ไทยเสีย / ปารีณา ศรีวนิชย์ ปารีณา ศรีวนิชย์
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาคนไทยที่สมบูรณ์แบบ" บรรยายโดย สุเมธ ตันติเวชกุล...[และคนอื่นๆ]
"รายงาน รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2559 เรื่อง Engineering Graphics " ฝ่ายวิศวกรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2559
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2557 เรื่อง “การให้ความรู้การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์” " ฝ่าย เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่ม อุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2557
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2557 เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานของกองคลังบนระบบ TFERP : SAP" กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ความรู้ กลุ่มบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2557
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2557 เรื่อง การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร " ฝ่าย เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่ม อุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2557
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2558 เรื่อง กระบวนการรังสีเอกซ์เรืองแบบแจกแจงพลังงาน Energy Dispersive X-Ray Fluorescence" ฝ่ายวิศวกรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2558
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2559 เรื่อง วิธีการใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อ Steam retort สําหรับผลิตอาหารกระป๋อง " ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2559
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี เรื่อง การเขียนข้อเสนอชุดโครงการตามมาตรฐานสากล " ฝ่าย นวัตกรรมวัสดุ กลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558
"รายงาน การนําความรู้ไปสร้างนวัตกรรม (From Knowledge to Innovation : KI) ปี 2559 เรื่อง การใช้ โปรแกรมเอกเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูล" สํานักตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2559
"รายงาน ผลผลิตการจัดการความรู้ ปี 2564 เรื่อง การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพเบื้องต้นในปุ๋ยหมัก (Preliminary biodegradation test in compost) " ห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม 2564
"รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2557 เรื่อง คู่ มือการจัดทํารายงานวิชาการ วว." กองบริการสารสนเทศ ศูนย์ความรู้ กลุ่มบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2557
"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ" การพัฒนาประเทศที่ครบวงจร / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 5/6:330 ณปอ 2529
"สบู่ดำ" พืชพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล
"อะตอม...เพื่ออนาคต" สื่อความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2552
"อะตอม...เพื่ออนาคต" สื่อความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลีย์ / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 621.039 สนก 2550
"เซลล์เชื้อเพลิง" พลังงานสะอาด - พลังงานทางเลือก 2549
"เมื่อฉันอายุ 30" "Thirty something" / เอกศักดิ์ ขาวสะอาด เอกศักดิ์ ขาวสะอาด 159.922 ขวส 2557
"เอกสารการประกอบการจัดการความรู้ nowledge Management ปี 2560 ประเภท Knowledge Management คู่มือการใช้งาน การใช้งานระบบ e-library เรื่อง การยืม-คืน-สืบค้นหนังสือ " กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร สํานักดิจิทัลและสารสนเทศ 2560
"ไบโอดีเซล" ทางออกที่ยั่งยืนของพลังงานไทย/ สุนิตา ตามไท, ขัตติยา วิสารัตน์. สุนิตา ตามไท 2548
“แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้” กองกฎหมาย 2556
[การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ราบสูงโคราช] = environmental assessment study Khorat plateau area / สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 504.75 สถบ 2534
@Supermarket : package designs / editors, Kaoru Takahashi, Yukako Kazuno; translator, Pamela Miki 621.798:766 A8 2009
1 ทศวรรษ กรมทางหลวงชนบท 9 ตุลาคม 2555 / กรมทางหลวงชนบท 2555
1 ทศวรรษ สทอภ. = GISTDA 10th anniversary / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 06.091:52 สนก 2553
1 ศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย = 1 century of science and the role of Thailand / มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 165.9 มลน 2556
1, 2-ไดคลอโรอีเทน = 1,2-DICHLOROETHANE เรียบเรียงโดย สุเทพ เรืองวิเศษ...[และคนอื่นๆ] 2553
1,3-บิวตาไดอีน = 1,3-BUTADIENE เรียบเรียงโดย สุเทพ เรืองวิเศษ...[และคนอื่นๆ] 2549
10 ปี สถาบันยานยนต์ = 10th anniversary Thailand Automotive Institute สถาบันยานยนต์ 2551
100 Companies & firms : Engineering excellence / บรรณาธิการ, สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล 06.068:658 หนง 2556
100 New scientific discoveries : Fascinating, unbelievable, and mind-expanding stories / editor, Jeffrey Kluger 5/6:001.894 O5 2011
100 ชนิดพรรณไม้วงศ์กระดังงาแสนสวย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น 2554
100 ชนิดพรรณไม้วงศ์กระดังงาแสนสวย / ปิยะ เฉลิมกลิ่น ปิยะ เฉลิมกลิ่น อ 582.4 ฉลม 2554
100 ปี ธนบัตรไทย 2445 - 2545 = centenary of Thai banknote: 1902 - 2002/ ธนาคารแห่งประเทศไทย 336.747.1 ธนค 2545
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในศุภวาระครบรอบ 100 ปี ของการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ และ บริษัทโกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น 2551
100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการ = 100 Management charts / โซอิจิโร นางาจิมา; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, ชูชาติ วิรเศรณี, สามารถ หงษ์วิไล โซอิจิโร นางาจิมา 658.5 นงจ 2537
100s visual ideas : packaging & labels / Ann Ford, Matt Woolman Ford, Ann 621.798:766 F6 2009
100s Visual ideas color combinations / Matt Woolman Woolman, Matt 7.017.4 W6 2009
101 Design Methods : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร Vijay Kumar 658.589:65 คมร 2558
101 Design Methods คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร จุติพงศ์ ภุสุมาศ 2558
101 ยุทธวิธีพิชิตข้อสอบ IELTS academic module / แกรี่ อดัมส์, เทอร์รี่ เพก ; นภัส แป้นพัฒน์, แปล ; ศรีภูมิ อัครมาส, บรรณาธิการฉบับแปล แกรี่ อดัมส์ 81'27 วดม 2553
1020/ โสภณ พรโชคชัย โสภณ พรโชคชัย 711.585 พรช
108 กลเม็ด Adobe Illustrator 10 / พลับพลึง ภาษี; บรรณาธิการ, สิทธิชัย ประสานวงศ์. พลับพลึง ภาษี 681.3.06:766 ภษพ 2546
108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 1 / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 658.3:349.2 ศรธ 2552
108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 2 / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 658.3:349.2 ศรธ 2552
108 วิธีเสริมสร้างความสมดุลให้น้ำตาลในเลือด / เรียบเรียงโดย ศักดิ์ บวร 616.379-008.64 หนง พิมพ์ครั้งที่ 2 2549
109 เมนูชูสุขภาพ / กองโภชนาการ กรมอนามัย 2543
10th Anniversary of the name Sirindhorn International Institute of Technology editor, Sawasd Tantaratana 2006
 <<    1  2  3  4  5  ...  992    >>
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300