Alphabetical search

Search

 <<    1  2  3  4  ...  991    >>

Results 21 to 40 of 19817

Title Author Call No. Edition Date of publication
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2535 / Abstracts of TISTR Technical Reports1992 Compiled by Kanchana Thiemsawate and Saivaroon Klomjai 1993
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2536 / Abstracts of TISTR Technical Reports1993 Compiled by Kanchana Thiemsawate and Saivaroon Klomjai 1994
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2536 / Abstracts of TISTR Technical Reports1993 Compiled by Kanchana Thiemsawate and Saivaroon Klomjai 1994
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2537 / Abstracts of TISTR Technical Reports1994 Compiled by Kanchana Thiemsawate and Saivaroon Klomjai 1995
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2538 / Abstracts of TISTR Technical Reports1995 Compiled by Kanchana Thiemsawate and Saivaroon Klomjai 1996
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2539 / Abstracts of TISTR Technical Reports1996 Compiled by Kanchana Thiemsawate and Saivaroon Klomjai 1997
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2540 / Abstracts of TISTR Technical Reports1997 Compiled by Kanchana Thiemsawate and Saivaroon Klomjai 1998
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2541 / Abstracts of TISTR Technical Reports1998 Compiled by Kanchana Thiemsawate and Saivaroon Klomjai 1999
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2542 / Abstracts of TISTR Technical Reports1999 Compiled by Kanchana Thiemsawate and Saivaroon Klomjai 2000
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2543 / Abstracts of TISTR Technical Reports 2000 Compiled by Kanchana Thiemsawate [et al.] 2001
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2544 / Abstracts of TISTR Technical Reports 2001 Compiled by Kanchana Thiemsawate... [et al.] 2002
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2545 / Abstracts of TISTR Technical Reports 2002 Compiled by Saivaroon Klomjai , Boonriam Noichumphae and Malee Nuengnamjai 2003
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2546 / Abstracts of TISTR Technical Reports 2003 Compiled by Saivaroon Klomjai , Boonriam Noichumphae and Malee Nuengnamjai 2004
สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วว. ปี 2547 / Abstracts of TISTR Technical Reports 2004 Compiled by Boonriam Noichumphae and Malee Nuengnamjai 2005
เกษตรที่ดีเหมาะสมสำหรับกาแฟโรบัสต้า 2545
แผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำจังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก เล่ม 2 : รายงาน วท. 2531
.Abstracts of TISTR Technical Reports 1991 สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วท. 2534 วว. 2534
.Abstracts of TISTR Technical Reports 1993 สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วท. 2536 วว. 2536
.METHODS IN MICROBIOLOGY VOLUME 10 T. Bergan 1978
.รายงานการฝึกอบรมทางวิชาการเอกสารและข้อมูล ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เฉลิมวรรณ ชูทรัพย์ 2513
.เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่มที่ 6 ศบอ. 2522
.เอกสารปผระกอบการอบรมถ่ายทอดโนโลยีเนื่องในโอดกาสครบรอบ 39 ปี ศบท. 2545
.เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการผลิตมอเตอร์ประสิทธิสูง ศทม. 2545
.เอกสารวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1_2524 มะม่วงหิมพานต์ ธนาคารกสิกรไทย 2524
.แผนหลัก โครงการพัฒนาที่อาศัยในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา สาขาวิจัยการก่อสร้าง 1982
.แผนหลัก โครงการพัฒนาที่อาศัยในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา สาขาวิจัยการก่อสร้าง 1982
.แผนแม่บท เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ วว. 2543
'84 Japan Packaging Design 621.798(520) N5 1984
'ANALAR' standards for laboratory chemicals REF 543-4 A5 6th
"การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการนำความรู้ไปใช้ต่อยอด (Knowledge Application) ปี 2558 เรื่อง การเขียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร " ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ กลุ่ม พย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2558
"การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการนำความรู้ไปใช้ต่อยอด (Knowledge Application) ปี 2558 เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้และการนำส่งเอกสารเพื่อขอคำอนุมัติดำเนินการฟ้องคดี " กองกฎหมาย สังกัดผู้ว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2558
"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดสี"/ ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 535.6 กรม พิมพ์ครั้งที่ 2 2542
"คาร์บอนเครดิต" ลดก๊าซเรือนกระจก ทำอย่างไรไม่ให้ไทยเสีย / ปารีณา ศรีวนิชย์ ปารีณา ศรีวนิชย์
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาคนไทยที่สมบูรณ์แบบ" บรรยายโดย สุเมธ ตันติเวชกุล...[และคนอื่นๆ]
"รายงาน รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2559 เรื่อง Engineering Graphics " ฝ่ายวิศวกรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2559
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2557 เรื่อง “การให้ความรู้การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์” " ฝ่าย เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่ม อุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2557
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2557 เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานของกองคลังบนระบบ TFERP : SAP" กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ความรู้ กลุ่มบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2557
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2557 เรื่อง การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร " ฝ่าย เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่ม อุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2557
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2558 เรื่อง กระบวนการรังสีเอกซ์เรืองแบบแจกแจงพลังงาน Energy Dispersive X-Ray Fluorescence" ฝ่ายวิศวกรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2558
"รายงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2559 เรื่อง วิธีการใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อ Steam retort สําหรับผลิตอาหารกระป๋อง " ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2559
 <<    1  2  3  4  ...  991    >>
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300